Бакалавр вважається "вишкою": Система вищої освіти в Україні

Бакалавр вважається "вишкою": Система вищої освіти в Україні

В даний час в Україні діє система вищої освіти, згідно з якою існує три освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, кожен з яких передбачає оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою, пише Ac.opu.ua:

- молодший спеціаліст (неповна вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає придбання компетенцій для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад.

- бакалавр (базова вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає придбання компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад.

магістр і спеціаліст (вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає придбання компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад працівників підприємств, або первинних посад наукових і науково-педагогічних працівників .

Підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- молодший спеціаліст - здійснюють технікуми і професійні коледжі, що входять в структуру ОНПУ, на основі повної загальної середньої освіти або на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

- бакалавр - здійснюють інститути і факультети ОНПУ на основі повної загальної середньої освіти.

магістра або спеціаліста (на вибір) - здійснюють інститути і факультети ОНПУ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра при цьому може бути отриманий як в ОНПУ, так і в будь-якому іншому вищому навчальному закладі, має необхідний рівень акредитації та відповідну ліцензію.

Таким чином, для того, щоб здобути освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста (повну вищу освіту) по тій чи іншій спеціальності, спочатку необхідно отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (базова вища освіта) відповідного напряму підготовки.

Далі магістри і спеціалісти мають можливість вступити до аспірантури ОНПУ, де здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації, яка передбачає засвоєння відповідної освітньо-наукової програми та набуття навичок володіння методологією і методикою дослідницької роботи.

Для фахівців вищої кваліфікації передбачається два рівня наукових ступенів, які купуються послідовно:

- кандидат наук (відповідає доктору філософії за міжнародною класифікацією) - це вчений ступінь, що присуджується магістрам і спеціалістам на основі публічного захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді за підсумками оригінальних наукових досліджень, результати яких опубліковані в наукових виданнях і мають істотну наукову новизну і практичне значення.

- доктор наук - це вчений ступінь, що присуджується кандидатам наук на основі публічного захисту докторської дисертації в спеціалізованій вченій раді за результатами циклу наукових робіт, опублікованих в провідних наукових виданнях України і світу, мають велике теоретичне і (або) практичне значення у розвитку окремої галузі науки , отримали національне та міжнародне визнання.