Барге. Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і статистики

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ І СТАТИСТИКИ

Детальна інформація на офіційному сайті кафедри: acnt.barsu.by

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і статистики входить до складу факультету економіки і права. У штаті кафедри на постійній основі працюють 11 викладачів, з них 3 кандидати економічних наук, 3 доцента, 3 магістра економічних наук, 6 старших викладачів.

Кафедра здійснює навчальний процес за денною та заочною формами отримання освіти на факультеті економіки і права.

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і статистики є випускаючою за спеціальністю 1-25 01 08 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (за напрямками) і забезпечує викладання спеціальних дисциплін, дисциплін спеціалізації, проведення курсового та дипломного проектування для студентів денної та заочної форм отримання освіти, а також проведення ознайомчої, виробничої (обліково-технологічної, обліково-аналітичної) та переддипломної практик.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться професорсько-викладацьким складом в рамках загальнокафедральною теми «Удосконалення методик бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інноваційного розвитку економіки Республіки Білорусь».

Адреса:

каб. 216/3, каб. 217/3, вул. Паркова, 62, 225 401 г.Барановічі, Брестська обл.

Зав. кафедрою:

Познякевіч Вікторія Миколаївна

Телефон:

(0163) 66 94 80