ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В РК

Економічні науки / 15.Государственное регулювання економіки

Жагіпаркизи М. магістрант

Казахський Університет Технологій та Бізнесу, Астана

Асаінов А Ж

Магістр економічних наук, ст. викладач

Казахський Університет Технологій та Бізнес, Астана

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В РК

Розвиток малого і середнього підприємництва є одним з умов успішного реформування економіки. Створення і розвиток сектора малого і середнього підприємництва є основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку населення і перехід всього господарства країни до ринкової економіки. Справжня робота багато в чому обумовлена ​​потенціалом малого і середнього підприємництва як рушійної сили становлення і розвитку ринку.

В даний час в Республіці Казахстан в сфері підприємства малого і середнього бізнесу зайнято близько 1 млн. Чоловік. Підприємства малого і середнього підприємництва формують 11% бюджету країни, їх частка у ВВП становить 17%, стійко і збільшується обсяг інвестованих в них коштів. За часткою в ВВП мале і середнє підприємництво займає II місце, після нафтового сектора. Досягнутий рівень формування малого і середнього підприємництва як і раніше вимагає вивчення проблем його становлення і зростання: розробки ефективних і гнучких методів оцінки, аналізу, управління і прогнозування перспектив розвитку.

У програмі форсованого індустріально-інноваційного розвитку Казахстану на 2010-2014 рр. розглядається державна політика підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва та вибудовується нова ідеологія взаємовідносин держави і підприємництва, основною метою, якої є підвищення конкурентоспроможності країни.

У даній програмі говориться, що г осударства підтримає ініціативи казахстанського середнього і малого бізнесу, спрямовані на трансферт передових технологій, залучення іноземних інвесторів для створення сучасних імпортозамінних виробництв, з перспективою експортної орієнтованості, а також системно вибудує свою взаємодію з бізнесом на основі формування ефективних інститутів співпраці , як на республіканському, так і регіональному рівнях.

Концентрація ресурсів держави та бізнесу на розвиток пріоритетних секторів економіки буде супроводжуватися інтерактивним процесом узгодження рішень держави і бізнесу, використання сучасних інформаційних систем моніторингу і конкретних інструментів реалізації.

У своєму Посланні народу Казахстану «Побудуємо майбутнє разом» від 28 січня 2011 р Президент, як основним напрямком виділили Скореня економічну модернізацію - продовження Програми форсованої інноваційної індустріалізації, яка охоплює безпосередньо підтримку малого середнього бізнесу.

Таким чином, про правильну спрямованості вектора державної

підтримки підприємництва в Республіці побічно свідчить політика розвинених країн.

Завдання, які ставить Президент Казахстану, і методи їх реалізації вже зараз підтверджені практикою провідних економік світу. [1, с. 117]

117]

Малюнок 1 - Оцінка важливості державної підтримки підприємництва

Малюнок 2 - Оцінка важливості державної підтримки розвитку підприємництва

Як видно з малюнків 1 і 2, більшість підприємців високо оцінюють важливість тестованих напрямків державної підтримки. Найбільш важливими є фінансово-кредитна підтримка та підтримка у вигляді податкових пільг для підприємців-початківців. Приблизно однакова кількість підприємців РК (близько 70%) відносять майнову підтримку, інформаційну, консалтингову підтримку та захист підприємців від бюрократичної сваволі в розряд найбільш важливих.

63% бізнесменів Казахстану вважають, що важливо формувати сприятливе громадську думку серед населення про підприємців.

В цілому, важливість різних напрямків державної підтримки в більшій мірі відзначали ті підприємці, досвід підприємницької діяльності яких становить понад 6 років. Статистично значущих відмінностей у сприйнятті важливості різних напрямків державної підтримки в розрізі областей Казахстану не зафіксовано.

Узагальнюючи інформацію, можна виділити наступні основні проблеми та обмеження, які є найбільш актуальними для малого і середнього бізнесу:

1) Перевірки контролюючими та податковими органами;

2) Зниження купівельної спроможності і складності в пошуку ринків збуту;

3) Високий розмір орендної плати;

4) Недоліки системи оподаткування суб'єктів малого та середнього бізнесу;

5) Висока конкуренція;

6) Проблема фінансування бізнесу;

7) Проблема пошуку і підбору кадрів;

8) Відсутність необхідної техніки та обладнання.

Малий бізнес - справа важка і поєднане з численними ризиками і небезпеками. "Плюси" і "мінуси" цієї форми економічної діяльності можна проілюструвати за допомогою СВОТ-аналізу (SWOT).

Проблеми, що перешкоджають розвитку малого бізнесу в Казахстані, відрізняються своєю комплексністю і не можуть бути вирішені в короткі терміни. Сучасний стан розвитку сектора малого бізнесу диктує необхідність перегляду стратегії його державної підтримки. Нова стратегія повинна будуватися з урахуванням галузевих і регіональних особливостей розвитку малого бізнесу.

При цьому основними компонентами даної стратегії можна запропонувати:

- Удосконалення чинного нормативно-правого забезпечення ;

- Сприяння в розширенні шляхів взаємодії малих підприємств з великими;

- Удосконалення системи оподаткування;

- Удосконалення фінансово-кредитних механізмів;

- Усунення адміністративних бар'єрів;

- Розвиток системи надання послуг та надання інформації підприємствам малого бізнесу (Business Development Service);

- Підтримка розвитку громадського руху підприємців;

- Комплексна реалізація зазначених компонентів дозволить в середньостроковій перспективі сформувати сприятливі умови для розвитку сектора малого бізнесу в Казахстані.

Фонд національного добробуту «Самрук-Казина» був створений відповідно до Указу Президента Республіки Казахстан від 13 жовтня 2008 № 669 «Про деякі заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності та стійкості національної економіки» та постановою Уряду Республіки Казахстан від 17 жовтня 2008 року № 962 «Про заходи по реалізації Указу Президента Республіки Казахстан від 13 жовтня 2008 року № 669 »шляхом злиття акціонерних товариств« Фонд сталого розвитку «Қазина» і «Казахстанський холдинг з управління державними активами« з амрук ». [4]

Фонд національного добробуту «Самрук-Қазина» створений для підвищення конкурентоспроможності та стійкості національної економіки та запобігання їм чинників можливого негативного впливу змін на світових ринках на економічне зростання в країні.

Основною метою діяльності Фонду є управління належними йому на праві власності пакетами акцій (частками участі) національних інститутів розвитку, національних компаній та інших юридичних осіб для максимізації їх довгострокової цінності і підвищення конкурентоспроможності на світових ринках.

Основними напрямками діяльності Фонду є:

· Сприяння в модернізації і диверсифікації національної економіки;

· Сприяння в стабілізації економіки країни;

· Підвищення ефективності діяльності компаній.

Фонд покликаний надавати максимальне сприяння Уряду Республіки Казахстан, швидко і оперативно вирішуючи питання щодо залучення інвестицій в реальний сектор економіки, активізації роботи в регіонах, зміцнення міжгалузевих і міжрегіональних зв'язків і максимально використовуючи наявні переваги і можливості.

Ефективна диверсифікація і модернізація національної економіки здійснюється шляхом реалізації активної інвестиційної діяльності, особливо в пріоритетних секторах економіки, таких як:

§ нафтогазовий сектор;

§ електроенергетика;

§ металургія;

§ хімія, нафтохімія;

§ інфраструктура.

Основними завданнями Фонду є:

§ розробка і забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального, національного і міжнародного масштабу;

§ підтримка і модернізація існуючих активів компаній Фонду;

§ сприяння у розвитку регіонів і реалізації соціальних проектів;

§ підтримка вітчизняних товаровиробників, товарів і послуг.

Ці програми, здебільшого, спрямовані на підвищення частки сектора обробних виробництв в загальному обсязі продукції МСП. Проекти, які підприємці подають до Фонду, проходять жорсткий конкурсний відбір. Так, за станом на 1 березня 2010 з 143 проектів, представлених на розгляд в рамках програми прямого фінансування, відбір пройшли лише 10.

Метою Програми є забезпечення сталого і збалансованого зростання регіонального підприємництва в несировинних секторах економіки, а також збереження діючих і створення нових постійних робочих місць.

Діяльність в рамках Програми ведеться по 3 основними напрямками:

· Підтримка бізнес-ініціатив (субсидування процентної ставки і забезпечення державних гарантій по кредитах для МСП);

· Оздоровлення підприємницького сектора (виплата Фондом частини ставки винагороди за кредитом);

· Підтримка експортоорієнтованих виробництв (субсидування процентної ставки для експортерів несировинного сектора). [5]

· Регіональна інфраструктура підтримки МСП в Республіці Казахстан представлена ​​на сьогоднішній великою кількістю різних організацій, що надають представникам малого та середнього бізнесу допомогу по всіх можливих напрямах - від консультацій з питань започаткування власної справи та вибору організаційно-правової форми до пошуку партнерів за кордоном і залучення інвестицій. На території Республіки

Використовуючи досвід розвинених країн з розвитку малого та середнього бізнесу, Уряд проводить поглиблену політику щодо реформи фінансового сектора і комплексному розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва: розширення мережі центрів малого бізнесу, бізнес-інкубаторів, консалтингових, лізингових та інших фірм, створення банків даних спеціалізуються на обслуговуванні малих підприємств. В даний час спрощений порядок реєстрації суб'єктів малого підприємництва - введені типові статути, розмір реєстраційного збору зменшено в 4 рази; спрощена процедура сертифікації продукції для суб'єктів малого підприємництва; введені пільги по реєстрації нерухомості та права на землю; скорочено кількість контролюючих та інспектуючих державних органів і платних послуг, що здійснюються ними; проводяться тендери по передачі суб'єктам малого підприємництва, які займаються виробничою діяльністю, невикористовуваних площ і земель, а також об'єктів незавершеного будівництва; введена система спрощеного бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва. Таким чином, в даний час в області підтримки підприємництва існує велика кількість різних інститутів, сформовані базові принципи, форми і механізми підтримки.

Підводячи підсумки проведеного дослідження можна сказати, що кількість підприємств малого бізнесу росте з місяця в місяць, причому зростання поступальний, який не має будь-яких стрибків і спадів, ця обставина характеризує підприємництво в країні як стабільно розвивається. Поряд з певними напрацюваннями в Казахстані є серйозні проблеми, які потребують проведення докорінної реорганізації діяльності в здійсненні політики якості. Стан справ у цій галузі в даний час дозволяє констатувати відставання в Казахстані від європейських країн приблизно на 12-14 років. Неважко уявити, що якщо вже зараз не почати цілеспрямовану роботу в цьому напрямку, зазначений розрив значно збільшиться.

Використана література

1. Ширшова Л.В. Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва в РК // Вісник. Серія економіческая.- 2011.- № 2.- С. 116-123

2. Воевутко А. Ю. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Казахстані // Фінанси Казахстана.- 2011. - № 5.- С. 37-40

3. Ауезканов А.Б. Підприємницька діяльність - об'єктивна основа організації малого бізнесу // Фінанси Казахстана.- 2009.- № 3-4.- С. 73-76

4. www.samruk-kazyna.kz

5. Державна програма щодо форсованого індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на 2010 - 2014 роки