Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара: Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

пр. Гагаріна, 72
Телефон деканату: (056) 374-98-66
E-mail деканату: [email protected]

Історична довідка

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин починає свою історію з 5 грудня 2005 року, коли був створений соціально-гуманітарний факультет, який об'єднав спеціальності історичного факультету (спеціальність 030104 "Політологія", відкрита в 1990 р), факультету соціології та психології (напрям підготовки 030101 "Соціологія", відкрито в 1991 р .; напрям підготовки 130102 "Соціальна робота", відкрито в 1995 г.) і юридичного факультету (спеціальність 020301 "Філософія", відкрита в 2002 р).
З 1 вересня 2011 р навчальний підрозділ було перейменовано у факультет суспільних наук і міжнародних відносин, в який переведені з факультету міжнародної економіки спеціальність і напрям підготовки «Міжнародні відносини» (відкриті в 2005 р). Протягом 2012-2015 рр. здійснювався набір за напрямом «Міжнародна інформація». З 2016 р здійснюється набір за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії».

Керівництво факультету

Декан факультету - Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук.
Заступник декана з навчальної роботи - Шуліка Андрій Андрійович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи - Вершина Вікторія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи - Щербак Віктор Михайлович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва - Петров Павло Григорович, кандидат політичних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету

Інші структурні підрозділи факультету:
- навчально-методична лабораторія з соціології;
- навчально-методична лабораторія "Ресурсний центр підготовки магістрів".

Освітня діяльність

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: навчально-методичну лабораторію по соціології; навчально-методичну лабораторію "Ресурсний центр підготовки магістрів". Студенти мають можливість брати участь в науково-дослідній роботі в рамках виконання на факультеті госпрозрахункових і ініціативних НДР, здійснюваних кафедрою соціології.

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальностями:

- "Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії"

- "Політологія"

- "Соціологія"

- "Філософія"

з можливістю подальшого продовження навчання за другим (магістерських) освітнім рівнем за відповідною спеціальністю.

Базові бакалаврські програми

Програми професійного спрямування

Магістр

Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії

Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії

Магістр міжнародних відносин, громадських комунікацій і регіональних студій

Політологія

Політологія

політолог

Соціологія

Соціологія

соціолог

Філософія

Філософія

Філософ, викладач ВНЗ


Основні навчальні дисципліни:

- спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем "Філософія": "Логіка", "Релігієзнавство", "Культурологія", "Філософія права", "Історія філософії", "Онтологія", "Метафізика", "Філософська герменевтика", "Етика "," Естетика "," Риторика і основи аргументації ";
- спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем "Політологія": "Історія зарубіжних політичних вчень", "Історія політичної думки України", "Методологія політологічних досліджень", "Загальна теорія політики", "кратологіі", "Політична культура", "Порівняльна політологія "," Політичні ідеології "," Вибори і виборчі системи "," Політичні технології "," Політичні комунікації "," Партологія "," Політична психологія "," Етнополітология "," Теорія міжнародних відносин "," Геополітика "," Глобалістика "," конфлікт Огія "," Політична ризикологія "," Політичний аналіз і прогнозування "," Політичне консультування ";
- спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем "Соціологія": "Історія соціології", "Загальнотеоретична соціологія", "Методологія та програмування соціологічних досліджень", "Методи і техніка соціологічних досліджень", "Соціологічний аналіз документів", "Гендерна соціологія", "Соціологія культури", "Соціологія громадської думки", "Соціологія особистості", "Соціологія масових комунікацій", "Соціологія політики", "Електоральна соціологія", "Соціологія соціальних змін", "Соціальна структура суспільства", "З іологія права ";

по другому (магістерських) освітнім рівнем: "Методологія соціального пізнання", "Методологія та організація наукових досліджень", "Соціологія міста", "Організація роботи соціологічних служб", "Соціальне проектування", "Персональний брендинг і дизайн власного життя", "Соціологія маркетингу "," Соціальне прогнозування ";
- спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем "Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії": "Загальна країнознавство", "Геополітика", "Теорія міжнародних відносин", "Світовий політичний процес", "Прикладна інформатика", "Системний аналіз" , "Математичні основи інформаційних технологій", "Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах", "Міжнародні інформаційні системи та технології", "Дипломатичний протокол та етикет".

На факультеті функціонують 2 спеціалізованих вчених ради по захисту докторських дисертацій: з філософських наук та політичних наук.

Місця працевлаштування і підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: навчальні заклади, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

Факультет співпрацює з Інститутом філософії НАН України ім.Г.С.Сковороди, Соціологічної асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом ім.Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім.В.Н.Каразіна, Одеським національним університетом ім.І. І.Сєченова, Східноукраїнським національним університетом ім.ВОЛОДИМИРА Даля, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним університетом ім.Василя Стефаника, Південноукраїнським державним педагог іческого університетом ім.К.Д.Ушінского, Чорноморським державним університетом ім.Петра Могили, Римським університетом La Sapienza, Штутгартським університетом, Варшавським університетом, Інститутом соціології Російської академії наук, факультетом соціології Московського державного університету им.М.В.Ломоносова, Московським державним

соціальним університетом, Алтайським державним університетом, Московським державним інститутом міжнародних відносин, Університетом Ліверпуля (Великобританія).

Наукова і науково-технічна діяльність

На кафедрі філософії створена історико-філософська школа (П. Гнатенко, В. І. Пронякин, В.Б. Окороков, С.В. Шевцов) "Антропологічні та методологічні аспекти історико-філософського знання". Протягом 2002-2014 років в рамках цієї наукової школи підготовлено і захищено 37 кандидатських і 15 докторських дисертацій. Науково-педагогічним складом факультету з 2012 року виконується держбюджетна науково-дослідна робота по темі "Парадигмальная трансформація теоретико-методологічних основ досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів" (керівник - декан факультету, професор. Токовенко О.С.), затвердженої Науковою радою МОН України .
Крім цього, ведуться роботи по іншим науково-дослідним темам, зокрема кафедрою філософії розробляється науково-дослідна тема "Формування філософських, соціокультурних і політичних механізмів єдності українського народу в контексті різноманіття цивілізаційних процесів сучасного глобального світу".
Кафедра соціології розробляє науково-дослідну тему "Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві".
Кафедра політології розробляє науково-дослідну тему "Трансформаційний процес в Україні: основні проблеми консолідації демократії і умови їх вирішення".
Кафедра міжнародних відносин розробляє науково-дослідну тему "Становлення сучасного наукового дискурсу міжнародних відносин".
Ефективно функціонують дві спеціалізовані учені ради з захисту докторських дисертацій з філософських наук і з політичних наук.
На факультеті видаються збірники наукових праць: "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія" (фаховий з філософських і політичних наук); "Вісник Дніпропетровського університету. Серія:" Історія і філософія науки "(фаховий з філософських та історичних наук); науковий журнал" Філософія та політологія в контексті сучасної культури "(фаховий з філософських і політичних наук); збірники наукових праць" Політика: теорія і практика в сучасному суспільстві "і" Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи ".
Співробітниками факультету підготовлені (з 2006 р):
- монографії:
Пронякин В.І. Західноєвропейська метафізика: витоки, еволюційні трансформації, перспективи. - Д .: Вид-во ДНУ, 2006;
Шевцов С.В. Метафізика і Міфологіка поетичні мислення (Античність - сучасність: з-буттєвий діалог). - Д .: Вид-во ДНУ, 2006;
Осетрова А.А. Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії. - К .: Наук., 2007;
Тупица О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: вимір функціонування. - Д .: Вид-во ДНУ, 2008;
Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна область, аналітичні інструменти. - Д .: Інновація, 2009 року; Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві. - М .: Слово, 2010 року;
Городяненко В.Г. Публічна соціологія. - Д .: Вид-во ДНУ, 2011 року;
Сергєєв В.С. Політичні мережі як форма взаємодії держави і громадянського суспільства. - Д .: Інновація, 2011
Ніколенко В.В. Гастрономічне вимір організації життя суспільства: культурні та соціальні аспекти. - Д.: Изд-во ДНУ 2013;
Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики / За заг. ред. А.С. Токовенко. - Д.: ІМА-прес, 2015;
Михно Н.К. Регіон як об'єкт конструювання: історико-соціологічна рефлексія. - Д.: «Журфонд», 2015 і ін.
- підручники:
Городяненко В.Г. (Ред.). Соціологія: Підручник. - К .: ВЦ "Академія", 2006;
Городяненко В.Г., Швидка Л.І., Ходус О.В., Демічева А.В. Суспільствознавство: Людина. Суспільство, Світ. - К .: ВЦ "Академія", 2006;
Токовенко О.С., Третяк О.А. Посібник до вивчення курсу "Історія політичних вчень". - Д .: РІО ДНУ, 2006;
Окостів В.Б. Структралізм і постструктуралізм: Навчальний посібник. - Д., 2007;
Кривошеїн В.В. Політологія: Навчальний посібник. - Д .: РІО ДНУ, 2007;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу "Аналітична філософія і філософія мови". - Д .: РІО ДНУ, 2008;
Гнатенко П.І., Окороков В. Б., Пронякіна В.І., Осетрова О.А. Основи філософії: Навчальний посібник. - М .: Вища освіта, 2009 року;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу "Аналітична філософія і філософія мови". - Д .: РІО ДНУ, 2009 року;
Шепелев М.А., Кривошеїн В.В. Навчальний посібник до вивчення курсу "Аналіз та прогнозування зовнішньої політики". - Д .: РІО ДНУ, 2010 року;
Соціологія міста: навчальний посібник (Легеза С.В. та ін.) .. - Донецьк, 2010 року;
Тупица А.Л., Васильєв В.В. Навчальний посібник до вивчення змістовного модуля "Кадрове діловодство" з дисципліни "Кадровий менеджмент та персонологія". - Д .: літографій, 2010 року;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу "Філософія культури". - Д .: РІО ДНУ, 2010 року;
Городяненко В.Г., Ніколенко В.В. Економічна соціологія: Хрестоматія. - Д .: Ліра, 2014 і ін.
За участю викладачів факультету у видавництві "Знання України" видана перша в Україні енциклопедія "Геополітика" об'ємом 919 сторінок, яка містить 536 статей, що охоплюють всі основні аспекти історії, теорії, понятійно-категоріального апарату і напрямків розвитку геополітики як науки і виду політики. З них частка факультету складає 300 статей.
На факультеті створено Студентське наукове товариство, яке здійснює роботу по п'яти секціях: філософія, політологія, соціологія, міжнародні відносини, соціальна робота. По кожній спеціальності щорічно проводиться I-й тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів. Студенти факультету неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад. Також студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких займають призові місця.
За активної участі студентів факультету організовані Філософський дискусійний клуб "ХХІ століття" (координатор роботи - доцент кафедри філософії Л.А Кострюкова), Політологічний дискусійний клуб "Форум" (координатор роботи - доцент кафедри політології В.І. Пащенко), діє теоретико практичний семінар "Політологічні диспути молодих вчених", школа юного соціолога, школа юного політолога.
Доцент кафедри соціології А.М. Ячний бере участь в роботі секції по соціології відділення "Історія" обласної філії Малої академії наук України. Кафедра політології щорічно проводить студентську наукову конференцію "Актуальні проблеми політичної науки", до участі в якій залучаються як студенти спеціальності "Політологія", так і студенти інших спеціальностей факультету та університету.

міжнародні контакти

В рамках договорів про співпрацю в галузі освіти і науки студенти і викладачі факультету суспільних наук і міжнародних відносин беруть участь в міжнародних програмах академічної мобільності, міжнародних наукових стажуваннях і долучаються до розробки та впровадження проектів, що фінансуються Європейським Союзом. Зокрема, для студентів і співробітників відкриті можливості програми «Erasmus + КА1», в рамках якої пропонується академічна кретітная і наукова мобільність в університетах м Рига (Латвія), м Ка-Фоскарі (Італія), м Анкара (Туреччина) і ін.


Викладачі факультету проходять стажування в університетах м Пултуськ (Польща), м Берлін (Німеччина), м Рим (Італія), м Ка-Фоскарі (Італія), м Ліон (Франція), м Лімерик (Ірландія) і ін.


Факультет бере участь в пілотному проекті дистанційної освіти польських університетів, який передбачає можливість отримання студентами факультету паралельно і диплома європейського зразка.


На факультеті функціонують Інформаційний центр НАТО в Дніпропетровській області та компетентнісний центр Організації з безпеки і співпраці в Європі, надають організаційну та інформаційну допомогу студентам, розробляють наукові проекти з проблематики політичної безпеки.

Викладачі факультету - члени-кореспонденти Дніпровського відділення Міжнародної академії соціальних технологій та місцевого самоврядування. Академія є функціональним відділенням Міжнародної академії інформатизації, яка є асоційованим членом ООН, консультативним членом першої категорії Економічної і соціальної ради ООН.

Студентське життя

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування - студентська рада. Щорічно в листопаді проводиться День першокурсника, на початку грудня проводиться День факультету, випускові кафедри за активної участі студентів проводять Дні спеціальностей. Студенти факультету займаються в спортивних секціях Палацу Спорту, активно беруть участь в діяльності творчих колективів Палацу Студентів.
Функціонує дебатний клуб факультету, філософський клуб «XXI століття», політологічний клуб «Форум», філософський дискусійний клуб, студентський науковий гурток «Міжнародні відносини, світова політика і дипломатія України».
Студентки факультету неодноразово завойовували титул "Міс Університет".