Досвід використання інтерактивних методів навчання в вузі

У 2011-12-му навчальному році всі російські вузи розпочали реалізацію освітнього процесу по федеральним державним освітнім стандартам третього покоління (ФГОС), які принципово відрізняються від банків, що діяли раніше стандартів.

Інновації вимагають інтерактивності

Новий стандарт заснований на формуванні загальнокультурних і професійних компетенцій. Згідно ФГОС, реалізація компетентнісного підходу повинна передбачати широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять. Питома вага таких повинен складати 20-30% аудиторних занять в залежності від напряму підготовки.

Основні методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням саме інтерактивних методів навчання. Існують різні трактування поняття «інтерактивні методи навчання», але всі вони засновані на реалізації взаємодії студентів з викладачем і студентів між собою. До числа інтерактивних методів навчання відносять проблемну лекцію або практичне заняття; ситуаційні задачі; ігрове проектування; дискусії; ділові та рольові ігри.

Сучасний навчальний процес, що протікає в умовах інформатизації та масової комунікації всіх сфер суспільного життя, вимагає використання і нових освітніх технологій [1]. Електронні освітні ресурси (ЕОР) дозволяють реалізувати нові методи інтерактивності за рахунок ієрархічної навігації, інтерактивних довідок, маніпулювання екранними об'єктами, конструктивної взаємодії і багато чого іншого.

Новий час - нові завдання

Електронні освітні ресурси дають можливість забезпечити всі компоненти навчального процесу: отримання інформації, виконання контрольних завдань, групову роботу, атестацію студентів. При цьому змінюються ролі викладача і студента. Викладач повинен здійснювати підтримку навчального процесу, його координацію і контроль, а студент - активно залучатися до навчального процесу при виконанні контрольних завдань, груповій роботі над проектом або розборі ситуації. Залученість студентів в навчальний процес має стимулюватися викладачем.

Тому від викладачів сьогодні потрібно вміти знаходити необхідні відомості і навчальні матеріали, в тому числі і в Інтернеті, обробляти і структурувати їх відповідно до поставлених освітніми завданнями, розробляти навчально-методичні матеріали та сценарії групової роботи, а також стимулювати студентів на активну роботу.

На гуманітарному факультеті Пермського наукового дослідного політехнічного університету в 2008 році за ініціативою і під керівництвом автора був створений навчально-освітній портал [2]. Основною метою порталу стало інформаційне і методичне забезпечення освітнього процесу, а також надання користувачам порталу (студентам, методистам та викладачам) можливості інтерактивного спілкування. Реалізація проекту супроводжувалася створенням інформаційного, методичного та організаційного забезпечення для поступового наповнення порталу інформаційними ресурсами.

В даний час на порталі розміщено понад 30 електронних курсів дисциплін за двома спеціальностями факультету; організовані сторінки методистів, викладачів та студентських груп. На цих сторінках реалізуються комунікації студентів між собою; студентів з методистами та викладачами; викладачів і методистів між собою.

Структура порталу представлена ​​на малюнку 1.

Платформою для організації порталу обрана вільно поширювана програмна оболонка Moodle. Це дозволило забезпечити ліцензійну чистоту розробки.

Мал. структура порталу

Портал як освітній простір

Для організації навчального процесу (реєстрація користувачів, формування груп, навчальних планів спеціальностей) створений «електронний деканат».

Головна сторінка порталу являє собою своєрідний вхід у віртуальний навчальний простір. На цій сторінці розміщена інформація про порталі, посилання на сайти кафедр університету, панель для реєстрації та входу зареєстрованих користувачів. Крім того, на цій сторінці розміщені деякі гаджети: погода, стрічка новин, розклад вебінарів, організованих викладачами. Вебінари можуть бути як у вільному, так і в закритому доступі. Ми використовуємо для проведення вебінарів вільно поширювану платформу онвебінар [3].

Досвід проведення вебінарів показав їх ефективність при проведенні занять. Добре розроблена презентація до лекції, включені відеоролики, постійне спілкування зі студентами в чаті, проведення опитувань дозволяють зацікавити студентів і не відволікатися на інші дії, як це буває при традиційній лекції в аудиторії.

Велика частина матеріалів, розміщених на порталі, недоступна для сторонніх користувачів. Кожен студент зареєстрований в своїй групі. Для кожної групи на семестр формується навчальний план, відповідно, кожному студенту доступні тільки ті дисципліни, які передбачені навчальним планом, і сторінка методиста їх групи. Вхід на портал зареєстрованих студентів відбувається через віртуальний студентський куточок.

Викладач має доступ тільки до сторінок своїх дисциплін, методисти - до своїх сторінок. Вхід на портал зареєстрованих викладачів і методистів відбувається через сторінку віртуальної викладацької.

Навчально-методичний комплекс (УМК) дисципліни, розміщений на сторінці викладача, може містити список інформаційних джерел з дисципліни, глосарій, методичні вказівки для виконання курсової або контрольної роботи, зразки кращих курсових робіт, контролюючі ресурси (завдання, тести) і т.д.

За деякими дисциплін розроблені і викладені на портал електронні підручники та відеоролики.

На сторінці методиста розміщена інформація для студентів окремих груп по організації навчального процесу. Тут оперативно розміщується інформація про зміни в розкладі, відомості про успішність, різні оголошення, новини, необхідна документація і т.п. Крім того на сторінці методиста організований форум для комунікацій студентів зі своїми методистами. Тут же викладається розклад вебінарів за деякими тем і проблем.

Інформація сторінки методиста особливо корисна студентам, які навчаються за заочною формою, багато з яких живуть в інших містах Пермського краю. Значно більш ефективної стала робота методистів, які забезпечують навчальний процес за рахунок зменшення кількості звернень студентів особисто і по телефону.

Студентські куточки створені для студентів окремих груп і доступні тільки тим з них, які зареєстровані в цій групі. Викладачі та методисти не мають доступу до цих сторінок. Форма організації куточків - форум. Студенти активно обговорюють в форумі навчальні проблеми, обмінюються думками та ідеями.

Аналогічно організовані і віртуальні куточки для викладачів і методистів. У віртуальній викладацької є можливість обговорити проблеми, поділитися посиланням на цікавий матеріал, провести семінар і т.д. У 2011 році з використанням порталу був проведений міжнародний семінар «Інноваційні технології навчання» за участю викладача університету Дуйсбург-Ессен (ФРН).

висновки

Таким чином, портал являє собою інструментарій для розробки і впровадження інноваційних освітніх технологій в процес самостійної роботи студентів і в процес підвищення професійної компетенції викладачів.

Ці інновації пов'язані з інтерактивними формами навчання для підготовки студентів до життя в інформаційному суспільстві, яке постійно змінюється і динамічно розвивається. Нові знання в інформаційному суспільстві з'являються щодня, в зв'язку з чим, постійно підвищується потреба в освоєнні нових навичок. Для більшості студентів, які виросли в інформаційному суспільстві, це звичне середовище, і для них робота з порталом є природним продовженням спілкування зі своїми однолітками в соціальних мережах.

Дещо складніше відбувається ця робота у викладачів.

Робота з порталом вимагає від викладача додаткових витрат часу і відповідної мотивації, в тому числі матеріальної. На жаль, поки розробка дисциплін для розміщення на порталі повністю залежить від внутрішньої мотивації викладача. Проблема мотивації викладачів для використання інноваційних технологій в навчанні стоїть дуже гостро і вимагає окремого розгляду.

Перший досвід роботи з порталом показав, що розширилося спілкування між студентами і викладачами, активніше став відбуватися обмін досвідом між самими викладачами, з'явилася можливість визначити ступінь активності кожного викладача в області інновацій.