Фінанси і кредит. Цінні папери та фондовий ринок. Фондова біржа, організація біржової діяльності.

 1. Коментарі викладача Фінанси і кредит. Цінні папери та фондовий ринок. Фондова біржа, організація...

Коментарі викладача

Фінанси і кредит. Цінні папери та фондовий ринок. Фондова біржа, організація біржової діяльності.

Фондова біржа, організація біржової діяльності

http://biblioclub.ru/services/

Фондова біржа - це організована певним чином частина ринку цінних паперів, на якому з цими паперами за посередництва членів біржі укладаються угоди купівлі-продажу.

Фондова біржа створюється у формі некомерційного партнерства. Вона є закритою організацією, торгувати на ній можуть тільки її члени.

Діяльність фондових бірж в Росії регулюється Федеральним законом «Про ринок цінних паперів». Фондові біржі та фондові відділи товарних і валютних бірж - організований ринок цінних паперів, що функціонує на основі централізації пропозицій про купівлю-продаж цінних паперів, що виставляються брокерами - членами біржі на основі доручень інституціональних і індивідуальних інвесторів. Членами фондової біржі можуть бути будь-які професійні учасники ринку цінних паперів, державні виконавчі органи, комерційні банки - юридичні особи.

Фондова біржа має право встановлювати кількісні обмеження числа її членів. Фондова біржа самостійно встановлює розміри і порядок справляння відрахувань на користь фондової біржі. Фондова біржа самостійно встановлює процедуру включення в список цінних паперів, допущених до обігу на біржі, процедури лістингу та делістингу.

Функції фондової біржі:

 • купівля-продаж цінних паперів;
 • виявлення рівноважної біржової ціни;
 • акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;
 • забезпечення арбітражу (механізму вирішення спорів);
 • забезпечення гласності та відкритості біржових торгів, доступності інформації;
 • забезпечення гарантій виконання біржових угод;
 • контроль якості цінних паперів;
 • посередництво в розрахунках;
 • розробка етичних стандартів, кодексу поведінки учасників біржової торгівлі. До обігу на фондовій біржі допускаються:
 • цінні папери, в процесі розміщення та обігу минулі передбачену федеральним законом процедуру емісії та включені фондовою біржею в список цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі відповідно до її внутрішніми документами;
 • інші фінансові інструменти відповідно до законодавства Російської Федерації.

До обігу на фондовій біржі допускаються:  цінні папери, в процесі розміщення та обігу минулі передбачену федеральним законом процедуру емісії та включені фондовою біржею в список цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі відповідно до її внутрішніми документами;  інші фінансові інструменти відповідно до законодавства Російської Федерації

http://credits-helps.ru/img/1043/1421610766_funkcii-birzhi902.jpg

Вищим органом біржі є загальні збори її членів. У проміжках між зборами вищим органом є біржова рада. Крім названих вище органів управління, на біржі створюються певні підрозділи, кожне з яких виконує специфічні функції.

Члени біржі або їх представники можуть виступати на біржі в якості брокера (укладати угоду від імені клієнта або свого імені і за рахунок клієнта) або дилера (здійснювати купівлю-продаж від свого імені і за свій рахунок). Учасником торгів також є маклер (веде торг і оформляє угоду).

Способи проведення біржових торгів: 1) відкриті аукціонні торги, коли відбувається безперервне зіставлення цін на покупку і цін на продаж. Угода відбувається тоді, коли ціни покупця і продавця сходяться; 2) торгівля по замовленнях. Суть цього методу полягає в тому, що брокери залишають маклерам письмові заявки на покупку і продаж із зазначенням ціни та кількості цінних паперів.

На організованих ринках цінних паперів складаються фондові індекси - методи вимірювання цін на акції в порівнянні з середніми показниками. При розрахунку індексів враховуються акції багатьох компаній, причому складаються як зведені індекси, так і галузеві.

Як влаштована фондова біржа (схема).

https://2stocks.ru/upload/ck/images/micex.png

Механізм біржових операцій - це певні формалізовані і регламентовані дії по здійсненню цих операцій. Цей механізм передбачає наявність суб'єктів (учасників біржових торгів) і об'єктів біржових операцій (цінні папери) і безпосередньо процес здійснення біржової діяльності.

Відповідно до Закону «Про ринок цінних паперів», основними учасниками торгів на фондовій біржі можуть бути: дилери; брокери та керуючі. Інші особи можуть здійснювати операції на фондовій біржі виключно за посередництва брокерів, які є учасниками торгів.

Порядок допуску до участі в торгах і виключення з числа учасників торгів визначається правилами, встановленими фондовою біржею самостійно. Нерівноправне становище учасників торгів на фондовій біржі, а також передача права на участь в торгах на фондовій біржі третім особам не допускається.

Під об'єктом біржової угоди слід розуміти майно певного роду і якості, допущене до обігу на біржі в порядку, встановленому біржовим законодавством і внутрішніми документами біржі. До обігу на фондовій біржі допускаються: 1) емісійні цінні папери в процесі їх розміщення та обігу; 2) інші цінні папери, в тому числі інвестиційні паї пайових інвестиційних фондів в процесі їх видачі та обігу. Інвестиційні паї ПІФів допускаються до видачі та обігу на фондовій біржі у випадках і порядку, які встановлені нормативно-правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів.

Допуск цінних паперів емітента до торгів на фондовій біржі здійснюється шляхом включення їх до котирувального листа. Ця процедура називається лістингом. Кожна фондова біржа самостійно встановлює процедуру лістингу та делістингу. Делістинг - виняток цінних паперів з котирувального списку. Ініціатором лістингу виступають емітент або учасник торгівлі.

Лістинг емісійних цінних паперів здійснюється фондовою біржею на підставі договору з емітентом цінних паперів, а лістинг інвестиційних паїв пайового фонду - на підставі договору з керуючою компанією цього Піфа. Процедура лістингу включає наступні етапи: попередній; експертиза; Угода про лістинг; підтримання лістингу; делістинг.

Біржа може тимчасово або зовсім позбавити компанію привілеїв лістингу. Це робиться з метою захисту інвесторів.

Державні цінні папери допускаються до біржових торгів на підставі офіційних умов їх випуску. Цінні папери, не включені в список обертаються на фондовій біржі, можуть бути об'єктом угод на біржі в порядку, передбаченому її внутрішніми документами.

Цінні папери, допущені до біржових торгів, котируються.

Котирування - це механізм виявлення ціни в процесі біржових торгів протягом кожного дня роботи біржі і публікація цін в біржовому бюлетені (котирувальному листі). Не всі цінні папери, допущені до торгів, котируються.

Біржові угоди - це взаємоузгоджені дії учасників торгів, спрямовані на встановлення, припинення або зміна їх прав і обов'язків щодо біржових товарів, що здійснюються в приміщенні біржі у встановлені години її роботи. Ці угоди укладаються на цінні папери, допущені до котирування і обігу на біржі.

Порядок здійснення операцій визначається правилами, встановленими на біржі. Згідно з цими правилами, угоди укладаються уповноваженими на здійснення біржових операцій особами та реєструються.

Процес укладання біржової угоди включає в себе: 1) введення заявок в систему біржової торгівлі; 2) укладення угоди; 3) узгодження параметрів угоди; 4) взаєморозрахунки (кліринг); 5) виконання угоди, т. Е. Здійснення грошового платежу і зустрічної передачі цінних паперів.

Основними типами угод є:

1) угоди з пред'явленням товару; 2) індивідуальні форвардні угоди; 3) ф'ючерсні стандартні; 4) опціонні угоди.

1. Угоди щодо реального товару - прості біржові угоди - це угоди, пов'язані з взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару. Дані угоди не передбачають наявності товару в місці проведення торгів: досить вказівки на можливість негайного виконання обов'язку з передачі такого товару як існуючого, а не майбутнього.

2. Форвардні угоди - угоди, пов'язані з взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном його поставки. Специфіка форвардних угод полягає у відстроченні їх виконання. Предметом такої угоди може бути і майбутній товар.

3. Ф'ючерсні угоди - угоди, пов'язані з взаємною передачею прав і обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару. Предметом ф'ючерсних угод є вже не товар, а стандартний контракт на поставку біржового товару. Цей контракт передбачає відчуження (уступку) права продати або купити який-небудь товар, наділений в форму особливого товару, іменованого контрактом.

4. Опціонні угоди - це угоди, пов'язані з поступкою прав на майбутню передачу прав і обов'язків щодо біржового товару або контракту на поставку біржового товару.

За ступенем умовності виділяють тверді та умовні угоди. Твердими прийнято називати угоди, зобов'язання за якими не можна змінити. Угоди є обов'язковими до виконання у визначений у договорі термін і за твердою ціною. Вони стандартизовані за формою. Перевага твердих угод в тому, що вони полягають на різні види і обсяги фондових цінностей, а також у терміни, відповідно до реальних потреб контрагентів. Тому тверді угоди прийнятні тоді, коли відомо рух готівки. В умовних угодах учасники набувають можливість за плату змінити зобов'язання по відношенню до однієї зі сторін угоди. Приклад такої угоди - опціон. Покупцю опціону надано право відмовитися від виконання угоди в обмін на сплату премії, продавцеві цього права не дано.

За часом виконання розрізняють касові і термінові угоди. Касові - це угоди негайного виконання, розрахунки за якими проводять відразу після їх укладення. Предметом касових операцій завжди виступає фондовий актив, який на момент укладення договору фізично існує і знаходиться у власності продавця.

Термінові - це угоди, які мають фіксовані терміни розрахунку, укладення та встановлення ціни. Для даних угод характерна наявність значного проміжку часу між укладанням і виконанням угоди. Чим довший термін від дати операції до дати її виконання, тим більшому ризику піддаються учасники угоди, тому що чим довше строк, тим більша ймовірність невиконання угоди.
ДЖЕРЕЛО

http://www.be5.biz/ekonomika/d002/82.htm

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/rynok_cennyh_bumag_testy_i_zadachi/p7.php

http://www.invest-profit.ru/akcii-i-obligacii/fondovyjj-rynok/1795-organizaciya-deyatelnosti-fondovoy-birzhi.html

https://www.youtube.com/watch?v=Y0V43pgdej8

https://www.youtube.com/watch?v=VLUJ-1Epivw

https://www.youtube.com/watch?v=H6-GoOJx44A

https://www.youtube.com/watch?v=9i1SP1MNxXU

https://www.youtube.com/watch?v=vWYMNlCUNo0

http://cdndl.zaycev.net/95611/3114517/sting_-_saksofon_i_fortepiano_(zaycev.net). mp3

https: // yandex.ru/images/search

Com/watch?
Com/watch?
Com/watch?
Com/watch?
Com/watch?