ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НАВЧАЛЬНОЇ НАВАНТАЖЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Іркутської області

  1. бібліографічна посилання

1 Мильникова І.В. 1

1 ФГБНУ Східно-Сибірський інститут медико-екологічних досліджень

Проведено оцінку 453 навчальних розкладів в 28 загальноосвітніх закладах Іркутської області. Оцінювали розклад уроків 5-11 класів. Брали до уваги критерії: час початку занять; обсяг тижневого навчального (урочної) навантаження; обсяг щоденної навчального навантаження протягом тижня; тривалість перерв між уроками; кратність уроків з моторним компонентом в навчальному занятті. Гігієнічна оцінка проведена відповідно до вимог СанПіН 2.4.2.2821-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання в загальноосвітніх установах». В результаті дослідження встановлено перевищення навчального навантаження в 5-11 класах загальноосвітньої установ інноваційного типу на 1-9 академічних годин. Перевищення навчального навантаження в міських загальноосвітніх закладах традиційного типу виявлено в 7-10 класах в поодиноких розкладах на 1-3 академічні години. У ООУ інноваційного типу виявлені розкладу для 5-6 класів з тривалістю навчального дня 7 уроків. У порівнянні з інноваційними загальноосвітніми установами в установах традиційного типу достовірно вище рівень раціонально складених розкладів - в міських і сільських 26,5 ± 3,8% і 35,5 ± 4,9% (р

розклад навчальних занять

навчальне навантаження

трудність шкільних предметів

загальноосвітні установи інноваційного та традиційного типів

1. Анісімова Н.В., Опаріна О.Н., Сугробова Г.А., Савіна Л.Н. Розподіл навчального навантаження гімназистів в динаміці навчального дня і тижня на основі параметрів розумової працездатності // Вісник ОНУ. Поволзький регіон. Гуманітарні науки. - 2015. - № 4 (36). - С.226-234.

2. Багнетова Е.А., Корчин В.І., Сорокун І.В. Шкільна середовище та фактори ризику, що впливають на здоров'я учнів // Фундаментальні дослідження. - 2011. - № 10-2. - С.261-264.

3. Безруких М.М. Шкільні та сімейні фактори ризику, їх вплив на фізичне і психічне здоров'я дітей // Вісник практичної психології освіти. - 2011. - № 1 (26). - С.16-21.

4. Богданова В.П. Зміст сучасної шкільної освіти: проблеми і перспективи // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2016. - № 2; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24215.

5. Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт І.К., Степанова М.І., Храмцов П.І., Звездін І.В., Александрова І.Е., Бокарева Н.А., Соколова С.Б. Школа здоров'я: організація роботи, моніторинг розвитку та ефективності (аудит школи в сфері здоров'язбереження дітей). - М .: Изд-во «Просвіта», 2011. - 142 с.

6. Кучма В.Р., Єфімова Н.В., Ткачук О.А., Мильникова І.В. Гігієнічна оцінка напруженості навчальної діяльності учнів 5-10 класів загальноосвітніх шкіл // Гігієна і санітарія. - 2016. - Т. 95. - № 6. - С. 552-558.

7. Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи СанПіН 2.4.2.2821-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, змісту в загальноосвітніх організаціях»; URL: https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html (дата звернення: 06.11.2016).

8. Степанова М.І. Нова шкала труднощі навчальних предметів в сучасній школі // Вісник освіти Росії. - 2004. - № 9. - С. 68-73.

9. Ченцов Я.О., Сергєєва Е.С. До питання гігієни навчальних занять школяра // Бюлетень медичних інтернет-конференцій. - 2015. - Т.5. - № 12. - С.1667-1668.

10. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. - М .: Просвещение, 1990. - 319 с.

Високі темпи інформатизації науки і суспільства зумовили необхідність реформування вітчизняної системи шкільної освіти. Поставлені завдання з модернізації системи шкільної освіти були вирішені за рахунок: підвищення інформативної ємності змісту навчальних дисциплін; прискорення темпу навчальних дій; застосування інноваційних методів і форм навчання; використання нових технічних засобів [3]. Звертає увагу той факт, що при розробці нових шкільних програм та методів навчання пріоритетною метою було підвищення якості освіти, а не збереження і зміцнення здоров'я учнів. Тому реформування шкільної освіти супроводжувалося послідовним погіршенням стану здоров'я учнів від 1-го класу до 11-му [2, 8].

У зв'язку з викладеним найважливішим напрямком педагогічної діяльності по збереженню і зміцненню здоров'я учнів, на наш погляд, є гігієнічно правильна організація навчального процесу. До теперішнього часу практично всі сторони організації навчання регламентовані вимогами СанПіН 2.4.2.2821-10 [6]. Степанової М.І. запропонована шкала труднощі навчальних предметів, що враховує денну і тижневу криві розумової працездатності учнів середньої та старшої ступені навчання [7]. Являє науково-практичний інтерес вивчити і оцінити відповідність складених шкільних розкладів вимогам гігієнічних нормативів.

Мета дослідження - гігієнічна оцінка розкладу уроків у загальноосвітніх закладах Іркутської області.

Матеріал і методи дослідження

Проведено оцінку організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах (ЗОШ) Іркутської області. Серед ЗОШ виділені міські (по 9 установ традиційного і інноваційного типу) і сільські організації (10 установ традиційного типу). Оцінка розкладу проведена в 5-11 класах за 2014/2015 навчальний рік. Всього проаналізовано 453 розкладу, розподіл по класах в обстежених ООУ відображено в таблиці.

Кількість досліджених розкладів занять учнів 5-11 класів ЗОШ інноваційного та традиційного типів

обстежені ООУ

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

10 клас

11 клас

Міські ООУ інноваційного типу

32

30

30

34

37

26

35

Міські ООУ традиційного типу

25

25

22

23

21

9

11

Сільські ООУ традиційного типу

17

16

15

13

15

9

8

Організація навчального процесу досліджені відповідно до рекомендацій СанПіН 2.4.2.2821-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання в загальноосвітніх установах» (п. 10). При оцінці розкладу враховані наступні критерії: час початку занять; обсяг тижневого навчального (урочної) навантаження; обсяг щоденної навчального навантаження протягом тижня; тривалість перерв між уроками; кратність уроків з моторним компонентом в навчальному занятті.

Статистична обробка матеріалів проведена з використанням методів параметричної статистики (середні значення і помилки до них M ± m) за допомогою пакета прикладних програм STATISTICA (StatSoft Inc., версія 10.1).

Результати дослідження та їх обговорення

Оцінка організації навчального процесу показала, що навчання проходить у дві зміни в 66,7 ± 15,7% ООУ інноваційного типу і 44,4 ± 16,5% міських ЗОШ традиційного типу. Беручи до уваги биоритмологические принципи, навчальні заняття в загальноосвітніх закладах не повинні починатися раніше 800 годин, оптимальним часом початку навчальних занять загальновизнано вважається 830-900 годин [5, 10]. Встановлено, що у всіх обстежених ООУ навчальні заняття починаються не раніше 800 годин. При цьому в 77,8 ± 13,8% обстежених інноваційних ООУ навчальні заняття починаються в 800 годин, а в 55,5 ± 16,6% міських і 70,0 ± 14,5% сільських традиційних ООУ дещо пізніше - в 830 годин . Тривалість занять становить 45 хвилин. Навчання відбувається в умовах 6-денного навчального тижня (виняток становило 1 ООУ інноваційного типу).

Відзначено, що среднегрупповие значення тижневого навчального навантаження у кожній паралелі не перевищували максимальний рівень освітніх навантажень для 5-11 класів в ЗОШ інноваційного та традиційного типу. Проте виявлені розкладу з перевищенням гігієнічних нормативів. У ООУ інноваційного типу виявлено перевищення тижневого навчального навантаження в 5 класах на 3 академічні години (2 розкладу), в 6 класах - на 1 ак. годину (1 роз.), в 7 класах - на 3 ак. години (23,3 ± 7,7% від досліджених розкладів), в 8 класах - на 7 ак. годин (35,3 ± 8,2% від досліджених розкладів), в 9 класах - на 7 ак. годин (13,5 ± 5,6% від досліджених розкладів), в 10 класах - на 6 ак. годин (38,5 ± 9,5% від досліджених розкладів), в 11 класах - на 9 ак. годин (17,1 ± 6,4% від досліджених розкладів). У міських ЗОШ традиційного типу перевищення максимальної величини тижневого навчального навантаження встановлено в розкладах уроків 7-ох, 8-х, 9-х і 10-ьох класів на 1-3 ак. години. У розкладах сільських ООУ традиційного типу обсяги тижневого навантаження в 5-11 класах не перевищували максимальний рівень освітніх навантажень.

Представляють інтерес результати оцінки щоденної навчального навантаження. Обсяг щоденної навчального навантаження в 5-6 класах не повинен перевищувати 6 уроків. Встановлено, що ця вимога СанПіН 2.4.2.2821-10 дотримується тільки в розкладах міських і сільських ООУ традиційного типу. У ООУ інноваційного типу зустрічаються розкладу для 5-6 класах з тривалістю навчального дня 7 уроків (24,2 ± 5,4% досліджених розкладів). В 7-11 класах щоденне навантаження не перевищує 7 уроків, що відповідає санітарним нормативам.

При розподілі навчального навантаження протягом дня необхідно враховувати, що з 10 до 12 години у зв'язку з підйомом добового біоритму функціональні можливості організму, в тому числі розумова працездатність, значно вище. Тому предмети з високим рівнем труднощі в класах середньої та старшої ступені повинні проводитися 2-ми, 3-ми або 4-ми уроками. Однак в досліджених розкладах ООУ інноваційного та традиційного типів першими уроками часто стоять навчальні предмети з рівнем труднощі в 8-12 балів. Дане явище притаманне розкладів міських і сільських ООУ інноваційного та традиційного типів.

Порівняльна оцінка розподілу щоденної навчального навантаження в ООУ різного типу виявила деякі відмінності в розкладах на суботу в 6-их і 7-ох класах. У 6-х класах інноваційних ООУ середній рівень труднощі навчального навантаження (41,3 ± 3,1 бал.) 1,3-1,9 рази вище, ніж в міських ЗОШ (21,7 ± 2,3 бал.) І сільських ООУ традиційного типу (32,5 ± 2,4 бал.) (рис. А). У 7-х класах інноваційних ООУ середній рівень труднощі навчального навантаження (59,2 ± 2,6 бал.) В суботу перевищує аналогічний показник в міських ЗОШ - в 2,7 рази (21,6 ± 2,9 бал.) І сільських ООУ традиційного типу - в 2,1 рази (28,1 ± 2,1) (рис. Б).

Встановлено, що в ЗОШ інноваційного типу правильно складені 10,7 ± 2,1% розкладів, з незначними порушеннями - 53,6 ± 3,3%, з численними порушеннями - 35,7 ± 3,2%. У міських і сільських ООУ традиційного типу раціонально складено 26,5 ± 3,8% і 35,5 ± 4,9% розкладів, з незначними порушеннями - 44,1 ± 4,2% і 48,3 ± 5,2% відповідно , з численними порушеннями - 29,4 ± 3,9% і 16,2 ± 3,8%. Звертає увагу той факт, що в розкладах ООУ інноваційного та традиційного типів навчальне навантаження розподілено рівномірно протягом усього тижня. Також зустрічаються розкладу з підйомом навчального навантаження в понеділок, що не відповідає функціональним можливостям учнів. Практично відсутні навчальні розкладу, відповідні тижневої та щоденної фізіологічної кривої працездатності. Крім того, в розкладах ООУ інноваційного типу відзначено поєднання протягом одного навчального дня двох предметів поспіль з високим рівнем труднощі, що сприяє «накопичення» стомлення.

А А

Б Б

Середнє значення сумарної труднощі навчальних предметів в 6-х і 7-х класах інноваційних і традиційних ООУ Іркутської області

Скорочення: рис. А - 6-х класів, рис. Б - 7-х класів; ІООУ - загальноосвітні установи інноваційного типу, ТООУг - міські загальноосвітні установи традиційного типу, ТООУс - сільські загальноосвітні установи традиційного типу.

Протягом зміни налічується 7 змін, з них 6 - за 10 хвилин, 1 (після 3-го уроку) - 20 хвилин. Велика перерва використовується для харчування учнів у шкільній їдальні. Відпочинок учнів під час перерв не організований. Тоді як організація рухливих ігор, відповідно до теорії активного відпочинку, сприяє більш повному відновленню працездатності і зняття втоми (феномен І. М. Сеченова).

Одним з найважливіших компонентів організації навчального процесу є необхідна кількість уроків з моторним компонентом. За даними НДІ гігієни і охорони здоров'я дітей і підлітків збільшення всіх видів фізкультурних занять в школі до 3-5 годин занять на тиждень знижує в 3-4 рази гостру захворюваність, підвищує рівень фізичної підготовленості і фізичної працездатності, знижує поширеність куріння і збільшує функціональні можливості у школярів різних вікових груп [5]. Оцінка розкладів показала, що в обстежених ООУ інноваційного та традиційного типу обсяг занять фізичною культурою збільшений до 3-х уроків. Однак в більшості випадків в розкладі вони представлені одинарним уроком і парою.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки РФ від 27.03.2006 N 69 «Про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку педагогічних та інших працівників освітніх установ» класне керівництво належить до посадових обов'язків, які передбачені статутом освітнього закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, регулюються графіками і особистими планами педагогічного працівника. Тому в навчальний розклад роботу з особистого плану педагогічного працівника включати не слід. Однак в досліджених розкладах класна година обов'язково включений в навчальний розклад нульовим або останнім уроком (іноді 7-м або 8-им). При цьому в інноваційних ООУ цей аспект педагогічної діяльності затверджується внутрішнім документом - «Положенням про розробку і дотриманні розкладу навчальних занять».

Результати дослідження свідчать про те, що, незважаючи на наявне нормативно-методичне забезпечення складання раціонального навчального розкладу, фактична організація навчального процесу не відповідає гігієнічним вимогам і створює всі передумови для накопичення втоми, зниження функціональних можливостей дитячого організму.

Отримані нами результати узгоджуються з даними Ченцова Я.О., Сергєєвої Е.С. і свідчать про те, що розподіл навчального навантаження в розкладі вимагає оптимізації [9]. Перевищення обсягу навчальних навантажень в ООУ інноваційного типу підтверджується дослідженнями Анісімовій Н.В. з співавт. [1], які наводять переконливі докази переростання процесу фізіологічного стомлення в перевтома при неправильній організації навчального процесу, в тому числі при 6-денного навчального тижня. Оцінка напруженості навчальної праці учнів по вивченим в статті розкладів показала, що освоєння математики в 5-9-х класах, російської мови в 7-му класі, історії в 6-му і 10-му класах, іноземної мови у 8-му і 10 -ом класах відноситься до напруженої діяльності 1-го ступеня (3.1 клас). Допустимий рівень напруженості визначено по: російській мові - в 5-му, 6-му і 8-10-му класах; літературі - в 5-му і 7-10-му класах; географії - в 6-10-му класах; історії - в 5-му і 7-9-му класах; іноземної мови - в 5-7-му і 9-му класах; математики - в 10-му класі. Наведені дані свідчать про необхідність виключення при організації навчально-виховного процесу поєднання протягом одного навчального дня виконання завдань різного ступеня складності [6].

Важливе медичне значення дослідженої проблеми полягає в тому, що нераціональне навчальний розклад сприяє зниженню працездатності школярів, погіршення психо-емоційного та фізичного стану здоров'я. У підсумку, у учнів підвищується ризик розвитку захворювань інфекційної і неінфекційної природи.

Проведене дослідження свідчить про необхідність контролю над складанням навчальних розкладів. Слід більш точно дотримуватися гігієнічні вимоги, що визначають розподіл тижневої та щоденної навчального навантаження з урахуванням віку учнів.

висновки:

1. Виявлено, що значна частка проаналізованих розкладів ООУ Іркутської області складена з порушеннями санітарно-гігієнічних нормативів.

2. Встановлено, що в ЗОШ інноваційного типу розкладу складені з перевищенням навчального навантаження в 5-11 класах на 1-9 академічних годин. В розкладу в міських ЗОШ традиційного типу відзначено перевищення навчального навантаження в 7-10 класах на 1-3 академічні години. У сільських ООУ традиційного типу навчальне навантаження відповідає гігієнічним вимогам.

3. У розкладах обстежених ООУ інноваційного та традиційного типів для занять фізичною культурою виділено 3-и уроку.

бібліографічна посилання

Мильнікова І.В. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НАВЧАЛЬНОЇ НАВАНТАЖЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Іркутської області // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2016. - № 6 .;
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25597 (дата звернення: 28.07.2019).

Пропонуємо вашій увазі журнали, що видаються у видавництві «Академія природознавства»

(Високий імпакт-фактор РИНЦ, тематика журналів охоплює всі наукові напрямки)

Ru/ru/article/view?
Ru/ru/article/view?