Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

  1. Основні навчально-наукові підрозділи Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації
  2. Матеріально-технічне забезпечення
  3. Особливості навчання і проходження служби
  4. Підвищення кваліфікації

Начальник ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського полковник Пучков Олександр Олександрович
Поштова адреса: 03056, м.Київ, вул. Верхньоключова, 4
Телефон для довідок: (044) 204-91-51
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
День ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: 27 грудень

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського створено на підставі Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 658-р "Про утворення Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету" Київський політехнічний інститут ", спільним наказом Держспецзв'язку та Міністерства освіти і науки України від 20.03.2007 № 31/217, наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 05.04.2007 № 57 та наказом НТУУ "КПІ" від 24.04.2007 № 1-70 на базі Спеціального факультету Служб и безпеки України в складі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського є структурним підрозділом університету і входить в систему професійної підготовки кадрів Держспецзв'язку.

Основні навчально-наукові підрозділи Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації

науковий потенціал

В цей час в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського працює 15 докторів наук і 40 кандидатів наук. Один співробітник має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України», двоє - мають почесне звання "Заслужений працівник освіти України", вісім - мають почесну нагороду МОН України "Відмінник освіти України".

З 2012 року інститут видає друкований професійний науковий журнал "Information Technology and Security" (з англ. "Інформаційні технології та безпека»), призначений для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових робіт здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр (P-ISSN: 2411-1031, E-ISSN: 2518-1033). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18225-7025P від ​​30.08.2011.

Матеріально-технічне забезпечення

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського має сучасну навчально-матеріальну базу для організації якісного навчально-виховного процесу і науково-технічну діяльність.

На спеціальних кафедрах створені спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані сучасними засобами спеціального зв'язку, криптографічного та технічного захисту інформації, комп'ютерні класи, обладнані сучасними ПЕОМ та мережевим обладнанням.

Особливості навчання і проходження служби

Прийом на навчання в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється на підставі Додатку до правил прийому до університету для вступників до ІСЗЗІ, який щорічно розробляється Приймальною комісією за участю Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, які затверджуються відповідним щорічним наказом МОН України.

Навчальний процес в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського інтегровано в навчальний процес університету, при якому викладання частини навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної підготовки здійснюється науково-педагогічними працівниками університету.

Після закінчення першого курсу навчання студенти приймаються на службу в Держспецзв'язку та продовжують навчання в статусі курсанта. Проходження служби регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1828 (зі змінами) "Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу".

Після завершення навчання випускникам ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського видається диплом про закінчення університету, присвоюється спеціальне звання "молодший лейтенант Держспецзв'язку" (в разі закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"), "лейтенант Держспецзв'язку" (після отримання диплома спеціаліста) і вони направляються для проходження служби в підрозділи Держспецзв'язку , державну фельд'єгерську службу України, службу безпеки України, службу зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України.

Підвищення кваліфікації

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до ліцензії МОН України серії АД № 073168 від 08.01.2013 з терміном дії до 01.07.2017 проводить підвищення кваліфікації в наступних областях знань за відповідними напрямами підготовки:
0501 Інформатика та обчислювальна техніка | Комп'ютерні науки - 125
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок | Телекомунікації - 125
1701 Інформаційна безпека | Безпека інформаційних і комунікаційних систем - 250