Кабінет охорони праці

Відповідно до законодавства про працю Республіки Білорусь наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праці працівників, в тому числі підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації і перевірку знань працівників з питань охорони праці, інформування їх про умови та охорону праці на робочому місці, про існуючий ризик заподіяння шкоди здоров'ю та належних засобах індивідуального захисту, компенсації за умовами праці, пропаганду і впровадження передового досвіду безпечних методів і прийомів праці. Кабінет охорони праці призначений для здійснення названих функцій.

Кабінет охорони праці створюється при чисельності працюючих в організації або її структурному підрозділі 100 чоловік і більше. При чисельності працюючих до 300 осіб кабінет охорони праці може бути суміщений з кабінетом для навчальних занять (технічним кабінетом).

Поряд з кабінетами охорони праці в структурних підрозділах організації створюються куточки з охорони праці.

При чисельності працюючих в організації менше 100 чоловік функції кабінетів охорони праці можуть здійснюватися на базі куточків з охорони праці.


Основні завдання роботи кабінету охорони праці:

 • навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з охорони праці ;
 • інформування працівників про умови та охорону праці на робочих місцях, існуючий ризик заподіяння шкоди здоров'ю, що покладаються засобах індивідуального захисту та компенсації за умовами праці;
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам в організації роботи з охорони праці , В тому числі в організації та роботі куточків з охорони праці;
 • організація консультацій, лекцій, бесід, перегляду відео-та кінофільмів, виставок з охорони праці;
 • пропаганда передового досвіду роботи з охорони праці;
 • створення інформаційної бази даних нормативних правових актів з охорони праці.

Організація і робота куточка з охорони праці визначаються виходячи з основних завдань кабінету охорони праці та специфіки діяльності організації, її структурних підрозділів.

Кабінет охорони праці в міру необхідності може використовуватися для проведення інших заходів з охорони праці.

Кабінет охорони праці в міру необхідності може використовуватися для проведення інших заходів з охорони праці

Організація роботи кабінету охорони праці

Організація роботи кабінету охорони праці є одним з напрямків діяльності служби охорони праці організації і здійснюється фахівцями (фахівцем) цієї служби або (при її відсутності) спеціально призначеним працівником, який має відповідну підготовку.

Зазначені фахівці:

 • проводять вступний інструктаж з працівниками, які приймаються на роботу, учнями і студентами, спрямованими до наймача для проходження виробничої практики, відрядженими працівниками інших організацій, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі;
 • надають методичну допомогу службі підготовки кадрів і керівникам структурних підрозділів в навчанні, проведенні інструктажу і перевірки знань працівників з охорони праці;
 • проводять заходи щодо пропаганди передового досвіду роботи з охорони праці;
 • організовують виставки, лекції та бесіди з охорони праці;
 • поповнюють інформацією відповідно до специфіки діяльності організації базу даних нормативних правових актів з охорони праці;
 • складають плани роботи кабінету охорони праці, при необхідності вносять пропозиції щодо вдосконалення його роботи і оснащення, забезпечують його належне утримання.

Устаткування (обладнання) кабінету охорони праці

Кабінет охорони праці обладнується за затвердженим наймачем проекту, що включає розділи:

 • навчальний - організація навчання з охорони праці;
 • довідково-методичний - добірка і тематична систематизація необхідних нормативних матеріалів та довідкової літератури з охорони праці;
 • інформаційно-виставковий - відображення умов і стану охорони праці на підприємстві, обмін передовим досвідом з охорони праці організацій (структурних підрозділів).

Для розділів визначаються необхідне обладнання, наочні посібники, література. Експозиції розділів можуть формуватися за групами виробничих процесів, робочих місць, видам робіт (операцій), шкідливим і небезпечних виробничих факторів та інших тем з урахуванням специфіки роботи організації.

Відповідно до ТКП 45-3.02-209-2010 «Адміністративні та побутові будівлі. Будівельні норми проектування »для обладнання кабінету охорони праці має бути виділено спеціальне приміщення, площа якого визначається в залежності від спискового кількості працюючих:

 • до 1000 осіб - 24 кв.м;
 • понад 1000 до 3000 - 45 кв.м;
 • понад 3000 до 5000 - 72 кв.м;
 • понад 5000 до 10000 - 100 кв.м;
 • понад 10000 до 20000 - 150 кв.м;
 • понад 20000 - 200 кв.м.

Будівельні, монтажні та інші організації, діяльність яких пов'язана з виробництвом робіт на тимчасових робочих місцях, крім стаціонарних можуть обладнати пересувні кабінети охорони праці (в вагонах, автобусах, фургонах). Площа таких кабінетів допускається встановлювати з коефіцієнтом 0,5.

Кабінет охорони праці повинен бути оснащений:

 • нормативними правовими актами з охорони праці з урахуванням специфіки діяльності даної організації, в тому числі стандартами, правилами, інструкціями;
 • навчальними програмами, методичними, довідковими та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання, інструктажу і консультацій працівників з питань охорони праці, протипожежного захисту, законодавства про працю Республіки Білорусь;
 • технічними засобами навчання: проекційної, відеозвукозапісивающей та відтворювальної апаратурою, персональними комп'ютерами, контрольними і навчальними машинами, тренажерами, контрольно-вимірювальними приладами та іншим інвентарем;
 • наочними посібниками, в тому числі плакатами, схемами, макетами, зразками інструменту, захисних засобів, відеофільмами, діафільмами, кінофільмами;
 • експозиційним обладнанням, що включає вітрини, стелажі, стенди;
 • необхідною оргтехнікою та телефонним зв'язком.

Рекомендовані переліки обладнання кабінету і документації з охорони праці наведені нижче.

Куточок з охорони праці оснащується наочними посібниками, в тому числі плакатами, схемами, зразками інструменту, засобами індивідуального захисту, нормативною документацією з охорони праці, інвентарем та обладнанням, відповідно до особливостей виробництва і специфікою роботи організації, структурного підрозділу (цеху, дільниці, відділу ).

Організаційно-методичне керівництво роботою кабінетів охорони праці в галузі, організаціях, що мають відокремлені підрозділи

Для методичного керівництва роботою кабінетів охорони праці міністерство, інший республіканський орган державного управління, об'єднання, підпорядковане Уряду Республіки Білорусь (в подальшому - республіканський орган державного управління), організація, що має відокремлені підрозділи, розташовані поза місцем її знаходження, створює базовий кабінет з охорони праці.

Керівництво роботою базового кабінету охорони праці здійснює відповідна служба охорони праці.

Основним змістом роботи базового кабінету охорони праці є:

 • створення інформаційного центру з базою даних нормативних правових актів з охорони праці, в тому числі діючих в галузі міжнародних стандартів безпеки праці, конвенцій, рекомендацій та інших документів;
 • забезпечення доступу організаціям, відокремленим підрозділам до даної інформації;
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення організаційної та методичної роботи кабінетів охорони праці;
 • поширення передового досвіду із запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, методів і форм навчання, в тому числі програмованого, пропаганда безпечних методів праці;
 • організація тематичних і пересувних виставок, що пропагують передовий досвід з охорони праці, оглядів-конкурсів роботи з охорони праці організацій, відокремлених підрозділів.

Робота базового кабінету охорони праці здійснюється відповідно до перспективного і річним планами.

Рекомендований перелік обладнання кабінету охорони праці:

 • наочні посібники, в тому числі плакати, альбоми, відеофільми, кінофільми;
 • нормативні правові акти з охорони праці, в тому числі стандарти, правила, інструкції;
 • навчально-методична література, довідкові та інші матеріали;
 • керівні документи системи управління охороною праці;
 • технічні засоби навчання і контролю знань: контрольно-навчальні пристрої (комп'ютери), магнітофон, відеомагнітофон, телевізор, кінопроектор, діапроектор, тренажер для відпрацювання прийомів штучного дихання і зовнішнього масажу серця;
 • контрольно-вимірювальні прилади і прилади безпеки;
 • зразки справного і несправного інструменту, запобіжних пристроїв і засобів захисту;
 • відеокамера (кінокамера);
 • фотоапарат з комплектом засобів для прояву і друкування фотодокументів;
 • медична аптечка;
 • засоби оргтехніки та телефон;
 • комплект меблів та інвентарю: стіл для викладача, столи навчальні двомісні, столи для технічної апаратури, навчальна крейдяний дошка, стільці, кінопроекційний екран, книжкові шафи, вітрини для літератури, демонстрації засобів захисту, інструменту та інших експонатів, обладнання для експонування плакатів, обладнання для зберігання плакатів.

Рекомендований перелік документації з охорони праці:

 • плани роботи кабінету охорони праці;
 • журнал реєстрації вступного інструктажу;
 • програми навчання і протоколи перевірки знань з питань охорони праці працівників, в тому числі керівників, фахівців і робітників;
 • навчально-методична та командна література з охорони праці;
 • нормативні правові акти з охорони праці, в тому числі стандарти, правила, норми, інструкції, документи по системі управління охороною праці;
 • інформаційні матеріали щодо аварій і нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, що сталися в галузі, організації;
 • державна статистична звітність з охорони праці;
 • протоколи нарад, семінарів, плани заходів та накази з охорони праці;
 • колективний договір, угода з охорони праці;
 • матеріали атестації робочих місць за умовами праці;
 • матеріали по пропаганді передового досвіду з охорони праці.