Кафедра міжнародних відносин

 1. Штатний склад кафедри міжнародних відносин (МО)
 2. Науково-дослідна робота
 3. Міжнародні наукові зв'язки
 4. Контактна інформація

Завідувач кафедри - Кизима Сергій Анатолійович , Доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних відносин є навчально-науковим центром, що розробляє питання розвитку міжнародних відносин, світового господарства, зовнішньої політики і зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра веде свою історію з 1991 року і є однією з найстаріших випускаючих кафедр Академії управління. Виникнувши як кафедра зовнішньоекономічної діяльності, вона працює під своїм нинішнім назвою з 2004 року.

На кафедрі працює кваліфікований колектив, ряд висококласних фахівців залучаються до роботи за сумісництвом. До читання лекцій залучаються зарубіжні вчені, викладачі та фахівці.

Кафедрою завідує доктор політичних наук, професор Сергій Анатолійович Кизима, експерт Консультативної ради Інформаційно-аналітичного центру при Адміністрації Президента Республіки Білорусь, заступник керівника секції зовнішньої політики Науково-консультативної ради Парламентських Зборів Союзу Білорусі та Росії. Він є автором понад 110 наукових і навчально-методичних робіт, включаючи дві монографії.

Штатний склад кафедри міжнародних відносин (МО)

Завідувач кафедри -  Кизима Сергій Анатолійович  , Доктор політичних наук, професор
 • Кизима Сергій Анатолійович, завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор;
 • Абуховіч Юлія Костянтинівна, старший викладач кафедри, магістр економічних наук;
 • Бібік Тетяна Бернардовна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Рутка Діана Федорівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Савенок Елла Олексіївна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Самосюк Тетяна Валеріївна, доцент кафедри, кандидат історичних наук;
 • Шевцова Алла Леонідівна, доцент кафедри, кандидат політичних наук;
 • Шуст Олександр Сергійович, старший викладач кафедри, магістр економічних наук;
 • Сусіна Оксана Анатоліївна, лаборант.
Навчальна та навчально-методична діяльність кафедри

Викладачі кафедри читають курси лекцій і ведуть заняття на всіх факультетах Академії управління.

Кафедра є випускаючою в Інституті державної служби за спеціальностями «Міжнародні відносини» та «Міжнародний маркетинг» і в Інституті управлінських кадрів за фахом «Державне управління та економіка» (спеціалізація «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»).

Професорсько-викладацький склад кафедри задіяний в освітньому процесі за спеціальностями «Державне будівництво», «Ділове адміністрування», «Економіка і управління на підприємстві промисловості», «Інноваційний менеджмент», «Державне управління національною економікою», «Державна ідеологія і управління людськими ресурсами» (ІГС), «Управління інформаційними ресурсами» (ІУК).

Крім того, кафедра забезпечує реалізацію освітніх програм підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців за профілем (напрямку) освіти «Комунікації. Право. Економіка. Управління. Економіка і організація виробництва »(напрямок освіти« Управління »).

Ведеться підготовка аспірантів і магістрантів за спеціальністю «Світова економіка». За роки існування кафедри нею підготовлено понад 5 тисяч випускників.

Кафедра забезпечує освітню діяльність по 38 дисциплін. Основними для кафедри є курси «Зовнішня політика Республіки Білорусь» і «Зовнішня політика Республіки Білорусь в контексті глобалізаційних процесів» (С.А. Кизима, А.Л. Шевцова), «Сучасні міжнародні відносини» (А.С. Шуст), « управління зовнішньоекономічною діяльністю »(Ю.К. Абуховіч, Е.А. Савенок),« маркетинг »(Ю.К. Абуховіч),« Міжнародна економіка »(Д.Ф. Рутка, Т.Б. Бібік),« Міжнародний маркетинг »і« Міжнародний менеджмент »(Д.Ф. Рутка).

З 2011 року на кафедрі здійснюється викладання дисципліни «Зовнішня політика Республіки Білорусь» для студентів Інституту управлінських кадрів спеціальністю «Державне управління та економіка» на іноземній мові.

На кафедрі постійно ведеться робота над актуалізацією структури і змісту навчальних планів і програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування керівних працівників і фахівців. Навчальні плани являють собою комплекс модулів, максимально уніфікованих для кожної спеціальності. У них відображені основні напрямки розвитку міжнародних відносин, особливості політичної структури і виклики сучасного світу, політичні та соціально-економічні пріоритети державності, сучасні тенденції розвитку світового господарства і механізми його функціонування, основні закономірності розвитку системи міжнародних економічних відносин. Дисципліни за вибором, поряд з обов'язковим мінімумом базових дисциплін, дозволяють поглибити спеціалізацію з урахуванням специфіки практичних аспектів професійної діяльності слухачів.

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій, багато з яких носять проблемно-орієнтований характер. Широко використовуються активні форми навчання під час проведення практичних занять: рішення конкретних ситуацій, ділові ігри, тематичні дискусії, в тому числі з використанням інформаційних технологій. Для проведення тематичних дискусій залучаються висококваліфіковані фахівці-практики з Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь, Білоруської торгово-промислової палати та інших організацій.

Матеріали для самостійної роботи
Тематика дипломних робіт

Збірник матеріалів Міжнародного наукового семінару Жан Монне «Європейська інтеграція»

Науково-дослідна робота

Найважливішим напрямком діяльності кафедри є науково-методична робота, тематика якої тісно пов'язана з тематикою науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу, аспірантів, слухачів та студентів. Відповідно до плану наукової і інноваційної діяльності Академії управління кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Білоруська модель розвитку в контексті глобалізації». У 2012-2014 роках за договором з Білоруським республіканським фондом фундаментальних досліджень на кафедрі виконувалася науково-дослідна робота «Євразійський союз: теоретичні та інституційні основи формування і розвитку в контексті глобалізації».

Викладачі кафедри брали участь в розробці республіканських науково-дослідних програм, таких як Програма розвитку інноваційної діяльності, затвердженої Постановою Ради Міністрів, Національної програми розвитку експорту, в підготовці матеріалів до проекту розвитку Республіки Білорусь до 2015 року по розділу «Зовнішньоекономічне положення Республіки Білорусь. Конкурентоспроможність країни, глобальні ризики у світовій економіці ».

За останні роки опубліковано більше 300 друкованих аркушів науково-методичних видань і наукових статей. Видано ряд підручників і навчальних посібників: «Сучасні міжнародні відносини», «Світова економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Торгово-промислові палати як елемент інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна торгівля», «Організація міжнародних розрахунків», «Міжнародні організації »,« Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика »,« Міжнародна економіка »,« Економіка зарубіжних країн »,« Страхування зовнішньоекономічної діяльності »,« Управління зовнішньоекономічної діяльність »,« Економіка зовнішньоекономічної діяльності »,« Валютні відносини та операції »,« Світовий фінансовий ринок »,« Конкурентні стратегії на світовому ринку »,« Електронна торгівля »та інші.

C 2012 року щорічно кафедра видає збірник наукових праць «Білоруська модель розвитку в контексті глобалізації», де публікуються роботи викладачів кафедри, а також виконані під їх керівництвом тексти студентів і слухачів.

В рамках щорічно проводиться в Академії управління міжнародної науково-практичної конференції «Державне регулювання економіки та підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання» кафедрою проводиться робота секції з питань міжнародних відносин, світової економіки і зовнішньоекономічної діяльності.

В ході наукової роботи викладачами кафедри ведеться генерування нових ідей і розробка нових власних концепцій, написання своїх підручників і навчальних посібників, за якими ведеться викладання. На кафедрі існує тверда установка: основний шлях до професійного зростання, вдосконалення педагогічної майстерності і всього навчального процесу - це нарощування наукових знань, які передаються слухачам, студентам і аспірантам.

На кафедрі працює студентський науковий клуб «Международник». За пропозицією його членів в Академії організовано Наукове студентське товариство. РНК «Международник» об'єднує студентів 3-4 курсів. Щорічно кращі студентські роботи представляються на республіканський і академічний конкурси, студенти беруть участь в міжнародних і міжвузівських конференціях, за результатами яких наукові роботи відзначалися дипломами різних ступенів.

Кафедра міжнародних відносин постійно знаходиться в творчому пошуку нових форм і методів роботи, спрямованих на підвищення якості навчання слухачів та студентської молоді Академії управління.

Міжнародні наукові зв'язки

Кафедра міжнародних відносин на системній основі реалізує договір про співпрацю між Академією управління і Університетом м Ростока (Німеччина), на виконання якого в Університеті м Ростока відбулося стажування завідувача кафедрою С.А. Кизима, а в Академії управління пройшли стажування магістранта і докторанта Університету м Ростока і візит по науковому обміну докторанта Університету м Ростока.

З 2008 року кафедра співпрацює з МДІМВ (У) МЗС Росії. Досвід МГИМО (У) МЗС Росії був використаний при розробці навчального плану для слухачів спеціальності «Міжнародні відносини» Інституту державної служби.

Також з 2009 року ведеться наукова співпраця з Прінстонським університетом (США), проводяться спільні наукові семінари.

У 2011 році встановлено наукові зв'язки кафедри з Національним інститутом економічних досліджень Республіки Молдова, викладачі кафедри та науковці інституту взаємно публікуються в наукових виданнях сторін.

У 2013 році відбувся організований кафедрою семінар «Зовнішня політика Туреччини в XXI столітті». У семінарі взяли участь директор Євразійського інституту Стамбульського університету Б. Гюнай, директор Інституту принципів і реформ Ататюрка Д. Ерарсан, завідувач кафедри міжнародних відносин Університету Ялова К. Дагджи.

У 2015 році працівники кафедри провели круглий стіл з представниками Китайської академії сучасних міжнародних відносин (Касма), взяли участь в робочій нараді з представниками Євразійської економічної комісії.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування за кордоном (Австрія, Німеччина, Індія, Китай, Чехія, Японія), активно беруть участь в зарубіжних наукових заходах. Під керівництвом викладачів кафедри організовуються зарубіжні наукові поїздки студентів Академії управління (Росія, Казахстан, Литва, Грузія).

У своїй діяльності кафедра орієнтується на поєднання традицій вітчизняної та світової науки з пошуковими напрямками викладання і досліджень, орієнтацію на створення у слухачів і студентів міцного комплексу сучасних знань як однієї з основ їх соціального досвіду і розвитку особистості.

Контактна інформація

Адреса: 220007, м.Мінськ, вул. Московська, 17, ауд. 604, 605а, 607, 610
Телефон: (+375 17) 229-51-92
Контактна особа: Сусіна Оксана Анатоліївна - лаборант.