Кафедра лабораторної діагностики та молекулярної медицини

Історія кафедри лабораторної діагностики та молекулярної медицини

Кафедра лабораторної діагностики та молекулярної медицини (Зав Кафедра лабораторної діагностики та молекулярної медицини (Зав.кафедрой - лауреат Державної премії РК, доктор медичних наук, професор Цой І.Г.) була створена в травні 2003 року на базі курсу «Клінічної лабораторно-інструментальної діагностики» організованого в 2001 році при кафедрі внутрішніх хвороб швидкої та невідкладної медичної допомоги (зав.курсом - профессорЖангелова М.Б.). З 2003 по 2008 рік кафедру очолювала доцент Бейсембаева Ш.А., в 2009году - і.о.зав.кафедрой к.б.н. Канжегаліна З.К.

Спочатку навчання студентів 6 курсу лікувального та педіатричного факультетів проводилося з дисципліни «Клінічна лабораторно-інструментальна діагностика», «Клінічна біохімія», «Клінічна мікробіологія», де розглядалися основні аспекти доказової медицини в діагностиці захворювань. Крім того, кафедра проводила підготовку інтернів за спеціальностями «Лікар-лаборант» і «Лікар функціональної діагностики», а також цикли удосконалення для лікарів-лаборантів.

У зв'язку з інтенсивним розвитком сучасних технологій лабораторної діагностики на молекулярному рівні і їх впровадженням в клінічну практику з'явилася необхідність введення інноваційних дисциплін таких, як «Питання молекулярної медицини», «Біоінформатика», «Молекулярні аспекти клінічної біохімії» і ін.

З роками кількість дисциплін, що викладаються на кафедрі, значно збільшилася. На сьогоднішній день проводиться навчання з наступних дисциплін: клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, медична біотехнологія, екологічна мікробіологія, стандарти GLP і управління якістю та ін. Випускниками кафедри є студенти відділення «Медико-біологічне справа», що працюють в провідних лабораторіях наукових центрів і клінік .

Заняття проводять висококваліфіковані фахівці, які мають вчений ступінь доктора і кандидата медичних наук і вищу, першу лікарські категорії. Професорсько-викладацький склад кафедри пройшов навчання і спеціалізацію в провідних науково-медичних центрах Казахстану, ближнього і далекого зарубіжжя.

На кафедрі активно ведеться виховна робота не тільки з своїх підшефних групами, але і всім учням контингентом. Кафедрою щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, присвячені Дню Науки КазНМУ, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом і СНІДом і науковою темою кафедри «Досягнення казахстанської біотехнології», присвяченій пам'яті професора Аспетова Р.Д.

Кафедра розпорядженні лабораторії, оснащені сучасним діагностичним обладнанням, що відповідає міжнародним стандартам якості, в яких проводять дослідження, як студенти і резиденти, так і лікарі-лаборанти, що проходять цикли післядипломної безперервної освіти.

З 2004 по 2010 роки на кафедрі понад 500 фахівців пройшли курси підвищення кваліфікації з різних розділів лабораторної діагностики.

Співробітники кафедри є розробниками і виконавцями ексклюзивних циклів лабораторної діагностики «ПЛР-діагностика інфекційних захворювань» і «Імуноферментний аналіз», що проводяться в Казахстані. Вони брали участь в Міжнародних науково-практичних конференціях: «Геномні технології на рубежі століть» (2005 рік), «Перспективи розвитку лабораторної служби» (2006 рік), «Сучасні аспекти лабораторної діагностики» (2007 рік), в 2009 році в рамках 2 з'їзду терапевтів ними організовано роботу секції «Лабораторна діагностика терапевтичних захворювань», Республіканський семінар-нарада по стандартизації та акредитації клініко-діагностичних лабораторій (2010р.)

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження генетичної структури популяцій мікобактерій туберкульозу, що циркулюють в Казахстані; на розробку і впровадження високоефективних геномних технологій в діагностику і прогнозування перебігу та результатів інфекційних захворювань і розробка наукового обгрунтування програми вдосконалення лабораторної служби та забезпечення біобезпеки в республіці з прикладних і фундаментальних програм Грантів Фонду науки МОН РК і МОЗ РК. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних проектах МНТЦ (США), Росія, Німеччина.

Кафедра має довгострокове наукове співробітництво з НДІ молекулярної генетики РАН, молекулярної біології ім. Енгельгардта РАН (Москва), НДІ хімічної біології і фундаментальної медицини СО РАН (Новосибірськ, Росія), де виконувалися спільні наукові роботи, результати яких опубліковані і повідомлено на Міжнародних конференціях в США, Німеччині, Франції.

За результатами науково-дослідних робіт наших викладачів в даний час проводиться впровадження низки проектів з модернізації лабораторної служби Республіки Казахстан.

За роки роботи співробітниками кафедри опубліковано: 1 підручник, 1 монографія, 10 навчальних посібників, більше 180 наукових статей і тез, отримано 6 патентів, захищено дві кандидатські дисертації. Підготовлено та впроваджуються нормативні документи, Концепція та Положення по програмі реформування лабораторної служби в Казахстані. Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі міського товариства лікарів-лаборантів та інших громадських організаціях.

Працює в КазНМУ з 2002 года.Д.м.н., професор кафедри, член спеціалізованої вченої ради КазНМУ по пульмонології. Має 102 публікації, автор 4 навчальних посібників, 2 авторських свідоцтв, 10 рацпропозицій. Учасник руху «Семипалатинськ - Невада» Депутат Верховної Ради Каз РСР. Має звання «Народний депутат Республіки Казахстан» Нагороди: «Золота медаль світу», медаль «Медаль ветеран праці». Відповідальна за методичну роботу з клінічної лабораторної діагностики, електівам для студентів, резидентів і слухачів ФПК. Консультатнт КДЛ лабораторій горада Алмати.

Працює в КазНМУ з 1963 року Працює в КазНМУ з 1963 року. Д.м.н, професор, член спеціалізованої вченої ради «Гігієна і біохімія» Інституту харчування. Має 142 наукових публікацій, великих навчальних посібників-15. Автор понад 100 презентацій по всіх майданчиках клінічної біохімії і молекулярної медицини. Науковий керівник 5 кандидатських діссертаційІмеет 6 предпатентов. Нагороди: 2 медалі- «Ветеран праці» та «За освоєння цілинних і перелогових земель». Нагрудний знак - «Відмінник Народного освіти КазРСР». Почесна грамота Мінвузузов СРСР і ЦК ЛКСМ Казахстану - Подяки МОЗ. КазРСР і Ректорату

Мендешева Г Мендешева Г.Г.

Працює на кафедрі з 2003 року. Завуч кафедри: з 2005 по 2010 роки. Доцент кафедри з 2007 року. Має 27 публікацій. Має 2 патенти на винахід. Читає лекції в ЦІТ за тестовими завданнями для ППС університету. Пройшла навчання в Ізраїлі в 2007 році.

Бейсембаева Ш Бейсембаева Ш.А.

Працює в КазНМУ з 1975 року. К.м.н., доцент кафедри. З 2003 по 2009 рік перший зав. кафедрою КЛДіММ. Автор 84 наукових праць, 4 інніваціонних патентів, 3 книг, 30 навчально-методичних посібників. Керівник 2 кандидатських дисертацій. Стажування за рубіжом: США, Росія, Німеччина. Нагороди: Нагрудні знаки «Відмінник освіти», «Відмінник вищої школи», «Відмінник охорони здоров'я», «За внесок в науку».

Нагороди: Нагрудні знаки «Відмінник освіти», «Відмінник вищої школи», «Відмінник охорони здоров'я», «За внесок в науку»

Асистент кафедри біохімії КазНМУ з 2002-2004 року. З 2004р-асистент кафедри КЛІД. Медичний стаж -20лет. Педагогічний стаж- 8 років. Має 1 категорію лікаря-лаборанта.

Асистент кафедри з 2003 року. Лікар-педіатр-гематолог. Медичний стаж -29 років. Педагогічний стаж- 11 років. Має 1 лікарську категорію з педіатрії.

2003-2004-інтернатура по дитячих інфекцій 2003-2004-інтернатура по дитячих інфекцій. З березня 2004 року- старший лаборант наукової лабораторії ім. Г. Кюнцігера. З 2005 році молодший науковий співробітник наукової лабораторії ім. Г. Кюнцігера. З 23 лютого 2008 года-асистент кафедри КазНМУ. Медичний стаж-6 років. Педагогічний стаж- 6,5 років. Має 1 категорію лікаря-лаборанта.

Іскакова А Іскакова А.С.

Асистент кафедри КазНМУ с2005 року. З 2003 по 2005 р.р. клінічний ординатор з педіатрії. Медичний стаж - 16 років. Педагогічний стаж - 14 років.

Асистент кафедри КазНМУ з 2006 року Асистент кафедри КазНМУ з 2006 року. З 1996 року по 1998 рік клінічний ординатор з педіатрії в с1998 по 2001 рік проходила аспірантуру з інфекційних хвороб. Медичний стаж -15 років. Педагогічний стаж- 10 років. Має 1 категорію лікаря-лаборанта.

Правила внутрішнього розпорядку

роз-я 2к.ОМ весен.сем.