Культура безпеки життєдіяльності в освітньому середовищі. Корпоративна культура


Версія для друку [English]

27 лютого 2018 року в Фінансовому університеті відбудеться засідання «круглого столу» на тему: «Культура безпеки життєдіяльності в освітньому середовищі. Корпоративна культура" .

Бібліотечно-інформаційний комплекс запрошує на віртуальну виставку, приурочену до цього заходу.

Аналіз практики підготовки населення різних категорій в області пеки життєдіяльності в нашій країні з точки зору усвідомлення природних і тих ногенних небезпек в системі «людина-катастрофи» свідчить про необхідно сті вдосконалення освіти в галузі культури безпеки жізнедеятель ності (КБЖ) з використанням сучасних технічних засобів і технологій масо вої комунікації.

В даний час в Російській Федерації на всіх рівнях приймається зна ве кількість заходів законодавчого, правового, нормативного та інженерно технічного характеру для зниження ризику надзвичайних ситуацій (НС) і забезпе ня безпечної життєдіяльності населення. Розробка і впровадження програм обу чення різних груп населення, особливо учнів та студентів закладів загального
і професійної освіти, є головним завданням у справі підготовки селення до адекватної реакції на події як в умовах НС, так і повсякденному житті і діяльності.

Існуючі методики підготовки населення в області безпеки життєдіяльності діяльності потребують докорінного перегляду. Підготовка населення в області ГО і НС це не тільки сукупність знань і умінь, виникла необхідність створювати нову парадигму навчання і виховання в дусі раціонального взаємодії з ок ружа середовищем, розвивати новий світогляд, який дозволить орієнтуватися в найрізноманітнішої обстановці, аналізувати небезпечні об'єкти, явища у всіх зв'язках і відносинах, оцінювати ризики, прогнозувати найближчі та віддалені по слідства небезпечних ситуацій.

Вирішити цю актуальну задачу можна шляхом формування культури без пеки життєдіяльності (КБЖ), що включає розвиток якостей особистості, спрямований них на дбайливе ставлення до навколишнього середовища, забезпечення власної пеки, безпеки суспільства і держави.

Незважаючи на загальновідоме тлумачення поняття «Культура безпеки жит недеятельности», необхідно проведення його семантичного аналізу, а також визна ня основних її складових, в рамках яких і повинно здійснюватися форми вання культури.

Можна дати такі визначення:
- безпека життєдіяльності - умови існування і діяльності лю дей, соціальних груп, суспільства, при яких значення індивідуального і колектив ного ризиків не перевищують їх допустимих значень;
- культура безпеки життєдіяльності - рівень розвитку людини і про щества, що характеризується значимістю завдання забезпечення безпеки життєдіяльності в системі особистих і соціальних цінностей, поширеністю стереотипів безпечної поведінки в повсякденному житті і в умовах небезпечних і НС, степу нью захисту від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності .

В даний час зберігається традиційний підхід до проблеми виховання і освіти населення в частині підготовки його до грамотного поведінки і дій в побуті і в умовах НС природного і техногенного характеру. Навчання носить сухий інструктивний характер без урахування активного засвоєння і подальшого застосування знань в галузі фізики, хімії, географії, біології та екології для забезпечення особистої безпеки в повсякденному житті і екстремальних ситуаціях, при загрозі та настанні НС. Це в цілому обумовлює об'єктивну необхідність розробки і впровадження в практику нового методично досконалого механізму впливу якості, його виховання і навчання, тобто культури безпеки життєдіяльності. Формування КБЖ і підготовка населення в галузі цивільної оборони та захисту від НС природного і антропогенного характеру, пожежної безпеки та безпеки на водних об'єктах за новою освітньою програмою зажадає залучення матеріальних і людських професійних ресурсів, оновлення нормативної, законодавчої і правової бази щодо захисту населення і територій від НС.

В даний час зберігається традиційний підхід до проблеми виховання і освіти населення в частині підготовки його до грамотного поведінки і дій в побуті і в умовах НС природного і техногенного характеру. Навчання носить сухий інструктивний характер без урахування активного засвоєння і подальшого застосування знань в галузі фізики, хімії, географії, біології та екології для забезпечення особистої безпеки в повсякденному житті і екстремальних ситуаціях, при загрозі та настанні НС. Це в цілому обумовлює об'єктивну необхідність розробки і впровадження в практику нового методично досконалого механізму впливу якості, його виховання і навчання, тобто культури безпеки життєдіяльності.

Формування КБЖ і підготовка населення в галузі цивільної оборони та захисту від НС природного і антропогенного характеру, пожежної безпеки та безпеки на водних об'єктах за новою освітньою програмою зажадає залучення матеріальних і людських професійних ресурсів, оновлення нормативної, законодавчої і правової бази щодо захисту населення і територій від НС.

Формування КБЖ, тобто духовного та інтелектуального розвитку суспільства і людини, що забезпечує безпеку і захист суспільства і особистості від негативного впливу НС природного, техногенного та соціального характеру, є найбільш актуальною проблемою сьогодення. Ключовим моментом в частині розглянутої проблеми є розробка методичного механізму формування КБЖ різних груп населення з використанням технічних засобів масової інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій, або, як прийнято їх називати в даний час, засобів масової комунікації.

Формування КБЖ і актуальність цього напряму було використано у виступі Президента Російської Федерації В.В. Путіна, який підкреслив, що КБЖ містить в собі рішення не тільки загальних проблем безпеки життєдіяльності, а й відповідає на питання, яким чином практично забезпечити особисту безпеку, безпеку суспільства і держави в цілому.

Розробка методичних рекомендацій щодо формування КБЖ учнів і студентів установ загальної та професійної освіти, який працює і непрацюючого населення з використанням сучасних технічних засобів масової інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій, або технологій масової комунікації, передбачає розробку класифікації груп об'єктів КБЖ за ступенем впливу видів засобів масової комунікації і рівнем сприйняття інформації цими об'єктами.

Потрібно відзначити, що значними можливостями в питанні формування КБЖ мають сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології. Програмно-апаратною базою їх реалізації є комп'ютерні системи, локальні і глобальні комп'ютерні мережі, технічні засоби масової інформації, телекомунікацій, відображення відеоінформації та ін. З їх використанням інформація може надаватися у вигляді мультимедійних продуктів, навчальних, ігрових і тестують комп'ютерних програм, відеороликів, інформаційних повідомлень , електронних плакатів.

Виховання культури особистої безпеки є основною початкової завданням, успішне вирішення якої багато в чому визначає основні аспекти формування КБЖ в цілому. Основна мета виховання культури особистої безпеки полягає в підготовці людини до здорового способу життя і навчанні його правилами, дисципліни і норм поведінки в умовах повсякденного життя і екстремальних ситуаціях. Мета виховання одна для особистості будь-якого віку, а методи і засоби розрізняються залежно від віку, освітнього процесу, трудової діяльності і індивідуальних психологічних якостей.

Формування культури особистої безпеки забезпечується, крім того, освоєнням знань, придбаних в системі загальної та професійної освіти і системі підготовки в обсязі курсу ОБЖ і дисципліни БЖД.

Виховання особистості є домінуючим фактором у процесі формування соціально безпечного об'єкта. Основною метою виховання є формування якостей особистості, спрямованих на безпечну поведінку в навколишньому світі. Педагогічною практикою встановлено, що найбільш ефективний процес виховання для підростаючого покоління, на період активного розвитку особистості, становлення характеру, формування поглядів, переконань, мотивів і цінностей, входження в контекст сучасної культури.

У зазначений період основними завданнями виховання є:
- для учнів загальноосвітніх установ - формування відповідального, шанобливого ставлення до власної безпеки та безпеки інших людей, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення пріоритетності забезпечення безпеки у всіх сферах діяльності;
- для учнів установ початкової професійної освіти - формування розуміння необхідності забезпечення безпечних умов праці, дотримання екологічних норм;
- для студентів закладів середньої та вищої професійної освіти - розвиток здібностей прийняття грамотних, з точки зору безпеки, рішень при управлінні виробництвом, навчальним процесом, організації діяльності колективу, формування професійно значущих характеристик.

Особливості формування КБЖ учнів і студентів ОСВІТИ І НАУКИ полягають в новому підході до проблеми забезпечення безпеки населення в умовах НС природного і антропогенного характеру. Ці особливості пов'язані з процесом навчання і виховання населення всіх вікових категорій на базі поєднання загальноосвітніх і професійних знань зі знаннями, одержуваними в обсязі курсу ОБЖ, дисципліни БЖД та обліку людського фактора.

Формування КБЖ має будуватися на основі сучасної технології навчання - способи реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними планами і програмами, що включають форми, методи і засоби навчання.

Виховання соціально безпечної особистості є найголовнішим завданням КБЖ. Основна ідея навчання в системі КБЖ полягає в умілому та активному поєднанні знань, отриманих в навчальному процесі того чи іншого навчального закладу, зі знаннями, набутими в вивченні дисципліни БЖД та курсу ОБЖ, що в цілому забезпечить зниження як індивідуального, так і колективного ризиків НС природного і техногенного характеру.

Бочаров А.В. Роль навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" в формуванні у студентів культури безпеки // Фізичне виховання і спортивне тренування .- 2017.- № 3 (152).

Долинина І.Г. Безпека життєдіяльності: стан освітнього середовища, що формує професійну культуру учнів /І.Г. Долинина, О.В. Кушнарьова // Вища освіта сьогодні .- 2015. - № 9.

Дурнев Р.А. Культура безпеки життєдіяльності як фактор формування безпечної освітнього середовища // Проблеми безпеки життєдіяльності (в сфері освіти): М атеріали конференції I науково-практичної конференції: Всеросійський науково-дослідний інститут з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії, 2016.

Макарова Л. Н. Порівняльний аналіз освітньої діяльності студентів в контексті культури безпеки життєдіяльності / Макарова Л. Н., Немкова І. Н.

Попадчук С.Б. Виховання культури безпеки життєдіяльності студентів вузу // Вісник МАНЕБ. 2011. Т. 16.- № 3.

У підручнику розглядаються загальні положення теорії і практики управління ризиком у взаємодії людини із середовищем проживання і захисту людини від різних небезпек. Особлива увага приділяється аналізу причин виникнення аварій і катастроф, ролі людського фактора, формуванню культури ризику і безпеки, основам управління безпеки життєдіяльності. Після кожного розділу наведені контрольні питання, які допоможуть студентам перевірити свої знання.

У виданні розглядаються причини і типи надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру. Детально проаналізовано наслідки надзвичайних ситуацій різного характеру і можливі способи захисту від них. Крім великого теоретичного матеріалу за кожною темою передбачені питання для підготовки і повторення, ситуаційні задачі і джерела літератури, пропоновані для більш детального і глибокого вивчення питань безпеки життєдіяльності.

Підручник складено відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти з урахуванням при викладі матеріалу передбачених стандартом загальнокультурних і професійних компетенцій фахівців із соціальної роботи. Книга присвячена вивченню питань безпечної взаємодії людини з середовищем проживання і захисту від негативних факторів надзвичайних ситуацій. Основну увагу приділено забезпеченню безпеки життєдіяльності в соціальній сфері. Для студентів бакалаврату, які навчаються за напрямами підготовки "Соціальна робота", "Сервіс", "Туризм", "Державне і муніципальне управління", керівників і фахівців соціальної сфери, а також всіх, хто цікавиться проблемами безпеки життєдіяльності.

Наведено основні поняття, визначення і терміни безпеки життєдіяльності. Сформульовано основи екологічної безпеки людини, а також гарантія безпеки (повна безпека, локальна безпеку, умовно-безпечна ситуація, небезпечна ситуація); поняття небезпеки, ризику та надзвичайної ситуації. Аналізуються питання охорони навколишнього середовища в якості основи безпеки життєдіяльності. Розглядаються питання підтримки оптимального стану середовища проживання людини в зонах праці, побуту і відпочинку, а також безпеки життєдіяльності населення і територій в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного походження. Особлива увага приділяється моніторингу як інструменту оцінки середовища, необхідної для забезпечення безпеки життєдіяльності. Для студентів і викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, керівників підприємств і організацій, фахівців державних і муніципальних служб, а також широкого кола читачів.

Збірник містить наукові статті, присвячені дослідженню питань психологічної безпеки в освіті, основний акцент робиться на проблеми вимірювання та оцінки стану освітнього середовища на предмет її психологічної безпеки для суб'єктів в процесі педагогічної взаємодії. До збірки включені розділи з актуальних проблем моніторингу та експертизи безпеки освітнього середовища школи, психологічного супроводу дітей в кризових ситуаціях, психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців, які працюють в особливих умовах. Зміст збірника становить інтерес для фахівців, що працюють в системі освіти, психологічних служб різних відомств, дослідників, які цікавляться питаннями забезпечення безпеки в різних соціальних середовищах.

Розглядаються питання безпеки життєдіяльності людини: захист населення і об'єктів від надзвичайних ситуацій, радіаційна безпека, основи екології, основи енергозбереження, а також питання охорони праці. Для студентів закладів вищої освіти всіх спеціальностей, практичних працівників, викладачів. Буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями безпеки життєдіяльності людини.

Навчальний посібник дает основні Відомості про Надзвичайні ситуації (НС) техногенного, природного, біолого-СОЦІАЛЬНОГО, СОЦІАЛЬНОГО и військового характеру, про систему ЗАХОДІВ относительно захисту населення и територій в НС. Відмінною особлівістю Посібника є включення в него актуального сучасного матеріалу про правові, організаційні, нормативно-технічні основи забезпечення безпеки життєдіяльності. Відповідає ФГОС ВО 3+. Для студентів, які навчаються за всіма напрямами бакалаврату, може бути використано професорсько-викладацьким складом вузів і керівниками об'єктів економіки при організації захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Навчальний посібник «техносферной БЕЗПЕКИ. Введення в напрямок освіти »склад відповідно до федерального Державним освітнім стандартом третього поколение з дисципліни« Введення в напрямок освіти »(направление подготовки бакалаврів« техносферной БЕЗПЕКУ »). Розкрити основні питання програми: ЗАГАЛЬНІ уявлення про техносферной безпеки, взаєміні людини й біосфері и основні напрями забезпечення техносферной безпеки. Призначено для студентів первого курсу, Які навчаються за данім напрямком подготовки.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу ризиків і безпеки, вплив на них навколишнього соціокультурного контексту, особливо процесів глобалізації. Актуальність матеріалу пов'язана зі становленням відкритого, глоболокального соціуму, яке позначається на характері соціальних практик, які зачіпають життєдіяльність всіх людей. Показані глобальні та локальні виклики сучасного соціологічного знання про ризики і безпеки. Виклад соціологічного знання здійснюється через призму інструментарію ріскологіческого повороту, і поліпарадігмальной інтерпретації ризиків і безпеки, що передбачає активну позицію студента, розвиток творчо-критичного ставлення до соціального знання. Читачеві запропоновані стратегії використання різних теорій і прийняття гнучких життєвих, політичних та управлінських рішень.

Узагальнено наукові та практичні досягнення в галузі безпеки життєдіяльності в техносфери. Значну увагу приділено методам ідентифікації небезпек техносфери, оцінці їх впливу на людину, засобів і способів створення безпечних технічних систем і технологій, захисту населення і об'єктів економіки в надзвичайних ситуаціях, а також організаційно-правових та економічних аспектів безпеки життєдіяльності.

Висвітлено теоретичні основи безпеки життєдіяльності, проаналізовані шляхи прояви небезпек в системі «людина-середовище проживання». Містяться відомості про причини виникнення, наслідки та профілактику надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу, потенційні небезпеки в сфері професійної діяльності та заходи щодо організації захисту населення і територій при виникненні НС. Висвітлюються основи медичних знань, що включають правила надання першої медичної допомоги постраждалим в умовах НС. Відповідає ФГОС ВО 3+. Для студентів бакалаврату, викладачів, а також читачів, які цікавляться і займаються проблемами забезпечення безпеки людини.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу ризиків і безпеки, вплив на них навколишнього соціокультурного контексту, особливо процесів глобалізації. Актуальність матеріалу пов'язана зі становленням відкритого, глоболокального соціуму, яке позначається на характері соціальних практик, які зачіпають життєдіяльність всіх людей. Показані глобальні та локальні виклики сучасного соціологічного знання про ризики і безпеки. Виклад соціологічного знання здійснюється через призму інструментарію ріскологіческого повороту, і поліпарадігмальной інтерпретації ризиків і безпеки, що передбачає активну позицію студента, розвиток творчо-критичного ставлення до соціального знання. Читачеві запропоновані стратегії використання різних теорій і прийняття гнучких життєвих, політичних та управлінських рішень.

У цьому навчальному посібнику висвітлено питання методики навчання і виховання з безпеки життєдіяльності. Розглядається специфіка предмета ОБЖ, його зв'язок з іншими предметами, а також методи, прийоми і форми викладання, засоби навчання і контролю знань. У посібник включені глосарій і тестові завдання. Посібник може бути рекомендовано студентам педагогічних вузів, а також вчителям ОБЖ, викладачам.

Підручник створений відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом за напрямом підготовки 15.03.01 «Машинобудування» (кваліфікація «Бакалавр»). Розглянуто можливості перебування людини в різних середовищах і умовах, особливості забезпечення життєдіяльності в різних земних і космічних умовах і під впливом безлічі чинників планетарного характеру: сонячних променів, гравітації, геопатогенних зон, електромагнітного та інших випромінювань, що носять вражає характер збройових технологій. Основний акцент зроблений на проблемах забезпечення життєдіяльності населення і виробничого персоналу при взаємодіях в земній співтоваристві: ноосферних кліматичних, озоносферних, метеосферних і т.д. впливах і технологіях їх прояви. Особливу увагу приділено надзвичайних ситуацій: стихійних лих, землетрусів, пожеж, повеней та ін .; організації роботи РСЧС, цивільної оборони і виробництв в цих умовах. Підручник призначений для студентів вищої професійної освіти. Може бути корисний аспірантам і фахівцям в області виробництв машинобудування, авіаційно-космічної техніки.

Містить відомості про єдину систему попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій Російської Федерації, зброю масового ураження і захист від нього, захист при стихійних лихах, аваріях (катастрофах) на транспорті і виробничих об'єктах, забезпеченні безпеки при несприятливій екологічній та соціальній обстановці. Відповідає ФГОС ВО останнього покоління. Для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів, а також для викладачів курсу «Безпека життєдіяльності».

Розкрито теоретичні основи безпеки соціальних систем. Показані роль і місце безпеки в життєдіяльності людини і суспільства. Розглянуто систему освіти як об'єкт і суб'єкт безпеки. Проаналізовано взаємозв'язок безпеки освітніх установ з системою і практикою управління ними. Викладена методологія оцінки рівня освіти. Дан тезаурус по темі навчального посібника. Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за напрямом (спеціальністю) «Менеджмент». Може використовуватися в навчальному процесі педагогічних напрямків і спеціальностей вузів, а також системи підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Цікавим є для керівників і фахівців підрозділів МНС і служб безпеки, що забезпечують безпечну роботу навчальних закладів.

У збірнику представлені матеріали учасників міжнародної наукової конференції «Педагогіка безпеки: наука і освіта», що проходила 18 грудня 2015 року. У матеріалах збірки відображені актуальні наукові, навчально-методичні та організаційні питання освіти в галузі педагогіки безпеки. Збірник буде цікавий всім, хто займається науковими дослідженнями та навчанням в області безпеки життєдіяльності: науковцям, освітянам, аспірантам, студентам.


У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання забезпечення безпеки освітнього закладу і учнів. Розглянуто поняття і компоненти безпечної і здоров'язберігаючих середовища. Особливу практичну значимість мають питання, присвячені соціальної та психологічної безпеки учнів. Теоретичні положення супроводжуються практикоорієнтовний матеріалом рекомендаціями щодо організації безпеки освітнього закладу, а також правилами поведінки в разі виникнення небезпечних, надзвичайних ситуацій. Навчальний матеріал чітко систематизований, послідовний і відрізняється доступністю викладу. Представлені матеріали засновані на методичних матеріалах Міністерства освіти та науки, МВС, МНС і ФСБ Росії.

Забезпечення безпеки - одна з актуальних проблем як окремо взятої держави, так і світової спільноти в цілому. У зв'язку з цим важливого значення набуває аналіз основних ризиків і загроз безпеці сучасного соціуму, їх видів і джерел, а також соціальних наслідків для суспільства, вже давно функціонує в ріскогенних режимі. Позначений коло завдань становить предметне поле соціології безпеки як галузі наукового знання, яка набуває статусу життєво важливою для забезпечення стабільної і безпечної життєдіяльності цивілізації третього тисячоліття. Підручник орієнтований на широке коло читачів, насамперед студентів вищих навчальних закладів, магістрантів і аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін, а також всіх тих, хто серйозно цікавиться проблемами безпеки сучасного суспільства.

Підручник дозволить студентам отримати знання з психологічних основ безпеки, допоможе сформувати навички і вміння безпечної поведінки. У ньому розглянуті психологічні основи поведінки людини і особливості проблем підлітків, наведені основи надання психологічної допомоги в небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціального характеру. Теоретичний матеріал доповнений словником термінів і практикумом.

19.02.2018