Курсовик - ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНА І ВЕРТИКАЛЬНА.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНА І ВЕРТИКАЛЬНА

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Доданий: 11.1.2017. Рік: 2015. Сторінок: 32. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................. ..3
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ ............................................................. ... 7
§ 1.1. Історичні передумови формування принципу поділу влади ....................................................................................... ..7
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНА І ВЕРТИКАЛЬНА ....................................................................................... .. ...... ... 16
§ 2.1. Поділу влади в Росії по горизонталі ................................. 16
§ 2.2. Поділу влади в Росії по вертикалі .................................... 20
§ 2.3. Основи поділу і взаємодії органів суб'єктів Російської Федерації. Елементи поділу влади в структурі органів місцевого самоврядування ........................................................................... .23
ВИСНОВОК ............. ............................................................... 28
СПИСОК ДЖЕРЕЛ І використаної літератури ......... .32
ВСТУП
Проблеми організації та здійснення державної влади викликали теоретичний і практичний інтерес протягом багатьох століть. Світовий досвід переконливо підтверджує, що найважливішою умовою успішного функціонування державної влади є принцип поділу влади. У зв'язку з цим існує необхідність вдосконалення механізмів реалізації державної влади в сучасній Росії на всьому державному просторі, як федеральному, так і регіональному.
Державна влада завжди матеріалізується в певній структурі державних органів, способи зв'язків між якими обумовлені співвідношенням різних політичних сил в державі. В умовах демократичного політичного режиму вирішальне значення на взаємовідносини органів державної влади надає принцип поділу влади, який є базовим принципом державного будівництва, одним з правових засад громадянського суспільства, а також служить тієї функціональної основою, яка забезпечує ефективну діяльність державного механізму.
Як показує весь хід історичного розвитку, принцип поділу влади незмінно здобував актуальність в тих державах, де проводилися демократичні перетворення системи державної влади. В даний час принцип поділу влади закріплений в конституціях переважної більшості країн світу, проте механізми його реалізації істотно відрізняються один від одного.
Поділ влади - конституційний принцип правової держави в умовах справжнього громадянського суспільства. Закріплене в Конституції РФ правову державу, права і свободи людини і громадянина, принцип поділу влади змістовно і законодавчо взаємопов'язані. Однак потенціал їх реальної досяжності ще порівняно невеликий.
Корінні зміни в житті нашого суспільства, що почалися в другій половині 80-х років XX століття, загострили увагу до питань державного управління. Держава в змозі ефективно виконувати свої функції лише за умови цілеспрямованої і високопрофесійної діяльності системи державного управління. Однією з умов виконання державою своїх завдань є адекватне його вдосконалення, поліпшення взаємодії органів державної влади, ефективна реалізація ними своїх повноважень.
Роль державного управління істотно зростає в перехідні і кризові періоди суспільного розвитку. Це пояснюється тим, що в цей час йдуть бурхливі процеси перебудови існуючих моделей суспільних відносин, процеси пошуку і створення їх нових форм. У Російській Федерації конституційні реформи отримали нові орієнтири після прийняття Конституції 1993 року, яка проголосила принцип поділу влади. За роки, що минули з моменту її прийняття, накопичено певний практичний досвід реалізації конституційних положень, проявилися їхні переваги і недоліки, без урахування яких неможливі подальші перетворення.
Російська держава на сучасному етапі характеризується суперечливим станом проведених перетворень, пов'язаних з критичної переоцінкою свого минулого і з вибором майбутнього, необхідністю пошуку перспектив суспільного розвитку. Рішення проблеми корекції змісту і форм багатьох правових явищ виступає необхідною умовою еволюції правової системи, її орієнтації на загальносвітові стандарти. В системі таких явищ знаходиться і поділ влади.
Актуальність теми представленої курсової роботи обумовлена ​​необхідністю вирішення, перш за все, практичних завдань, що виникають в ході розвитку російського суспільства. З іншого боку, актуальність пов'язана і з потребою теоретичного осмислення правових норм, що регламентують питання організації та взаємодії органів державної влади. Доводиться констатувати, що дія цих норм нерідко призводить до колізій і не усуває прогалини в нормативно-правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Дослідження сучасної системи органів державної влади Російської Федерації показує, що її реформування здійснюється на базі нерозвиненого федерального законодавства. В ході триваючої правової реформи вже прийняті різні законодавчі акти, однак ця діяльність недостатньо ефективна без внесення змін до Конституції.
Метою дослідження представленої курсової роботи - визначити основні форми і методи реалізації принципу поділу влади в Російській Федерації. В ході роботи для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
1) визначити зміст принципу поділу влади;
2) вивчити дискусію про зміст принципу поділу влади і про видах влади;
3) визначити основні напрямки реалізації принципу поділу влади;
4) виявити проблеми реалізації принципу поділу влади по горизонталі і вертикалі.
Об'єкт даного дослідження - організація і здійснення державної влади в Російській Федерації.
Предмет дослідження - реалізація принципу поділу влади в організації та функціонуванні системи органів державної влади Російської Федерації.
В процесі написання представленої курсової роботи були використані сучасні джерела: підручники і навчальні посібники, статті періодичної преси, матеріали правової системи «Гарант».
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ
§ 1.1. Історичні передумови формування принципу поділу влади
Реалізація принципу поділу влади полягає у встановленні правових норм і виникненні правовідносин, спрямованих на організацію взаємодії всіх органів державної влади. У сучасному світі результати процесу реалізації принципу поділу влади проявляються в різних моделях взаємовідносин органів державної влади, і дослідження цих моделей важливо для розуміння структурно - функціонального співвідношення суб'єктів державної влади.
Зі встановленням радянської влади надії прихильників теорії поділу влади на її втілення в Росії виявилися похованими на багато десятиліть. І в період «диктатури пролетаріату» і після проголошення «загальнонародної держави» незмінним залишався постулат про повновладдя рад, які об'єднують в собі законодавчу, виконавчу і контрольну функції. Формальна незалежність визнавалася тільки за судом. Такі погляди панували у нас аж до початку 90-х рр. З прийняттям влітку 1990 року Декларації про державний суверенітет концепція поділу влади стала розглядатися в них в якості офіційної доктрини.
Навіть на початковому етапі політичних реформ демократичний рух розгорталося під гаслом «вся влада Радам». Першим реальним кроком до введення в СРСР системи поділу влади стало заснування в березні 1991 р поста Президента СРСР. Майже одночасно створюється пост Президента Української РСР.
Однак в умовах слабкості цивільних інститутів і практично повної відсутності традицій демократичного конституційного правління створити ефективну систему поділу влади так і не вдалося. Спочатку (1991-1993 рр.) Влада Рад домінувала над виконавчою владою, спираючись на конституційні норми про своє «верховенство». З ліквідацією системи Рад і прийняттям нової конституції в 1993 р, навпаки, виконавча влада (особливо на федеральному рівні) отримала явна перевага над законодавчою. Проте, саме в Конституції РФ 1993р. принцип поділу влади отримав остаточне закріплення в якості однієї з основ конституційного ладу (ст. 10), згідно з якою «державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні ».
Говорячи про реалізацію теорії поділу влади в сучасній Росії, необхідно виходити з існування трьох відносно самостійних періодів становлення розвитку даного процесу.
Перший період хронологічно окреслено рамками: квітень 1985 р-вересень 1993 р Характерним для нього є не тільки формально-юридичне закріплення (в Конституції та інших нормативних правових актах) принципу поділу влади, а й початок його реального втілення в життя.
Даний період відрізнявся тим, як справедливо зазначалося в літературі, що йшло «постійне і активне зміна існуючих державної і правової систем, політичної системи суспільства в цілому і не в останню чергу, хоча і є дуже суперечливим і своєрідне, рух в сторону сприйняття багатьох загальновизнаних у світі ознак державності, що функціонує на основі принципу поділу влади ». На самому початку даного періоду за інерцією продовжувала домінувати сприйняття державної влади в особі Рад як явища єдиного і неподільного. Традиційно вважалося, що в плані застосування теорії поділу влади до російської дійсності «поділу» підлягають не самі гілки державної влади, а чи ........
СПИСОК ДЖЕРЕЛ І використаної літератури
1. Конституція Російської Федерації (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 № 6-ФКЗ, від 30.12.2008 № 7-ФКЗ, від 05.02.2014 № 2-ФКЗ, від 21.07.2014 № 11-ФКЗ) (з поправками від 30 грудня 2008 р.) +1993.
2. Бережнов А.Г. Принцип поділу влади в контексті теорії і практики радянської та сучасної російської державності / Поділ влади: історія і сучасність / Відп. ред. М.Н. Марченко. М. 2004. 323 c.
3. Голубок С.А. Конституційне право Росії: підручник. М .: ИД РИОР. 2008.
4. Горобець В.Д. Доктрина поділу влади і права людини // Журнал російського права. 2010 року.
5. Карелін А.В. Поділ влади як один з основоположних принципів побудови системи державних органів в демократичних державах // Сучасне право. № 12 (1). 2013. 34 c.
6. Карелін А.В. Реалізація принципу поділу влади в суб'єктах Російської Федерації // Освіта і право. № 1 (5). 2010. 24 c.
7. Коментар до Конституції Російської Федерації / Під ред. В.Д. Зорькін, Л.В. Лазарева. М: "Ексмо". 2013 р
8. Косів Р.В. Межі влади (Історія виникнення, зміст і практика реалізації доктрини поділу влади): монографія. Тамбов: Вид-во ТДТУ. 2010. 200 с.
9. Краснов Ю.К. Принцип поділ влади в Росії: теорія і практика / Ю. К. Краснов // Право і управління. XXI століття. №1. 2012.
10. Мартьянова Г.В. Принцип поділу влади в системі публічної влади суб'єкта Російської Федерації (в порядку постановки проблеми) / Право: історія, теорія, практика. Зб. статей і матеріалів. Вип.2 // Брянськ: ГУП "Брянськ. Обл. поліграф. об'єднання ». 2007.
11. Миколаїв А. Деякі проблеми реалізації принципу поділу влади в Конституції РФ // Право і життя. № 25. 2000.
12. Полянський І.А., Комарова В.В. Реалізація принципу поділу влади в РФ // Державна влада і місцеве самоврядування. 2011 року.
13. Смоленський М.Б., Мархгейм М.В. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для вузів. М .: Изд-во «Фенікс». 2007.
14. Усанов В.Є. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для вузів. М .: Изд-во Еліт. 2012.
15. Черепанов В.А. Про засади поділу державної влади між Російською Федерацією і її суб'єктами // Журнал російського права. № 9. 2010. 63 с.
16. Ентін, Л.М. Поділ влади: досвід сучасних держав / Л.М.Ентін. М .: Юридична література. 2013.


Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.