Моніторинг професійної діяльності педагога ДНЗ: діагностичний журнал

  1. Докладний опис
  2. зміст

Ця книга доступна в електронному варіанті через сервіс GooglePlay.

Читати завантажені електронні книги можна або за допомогою спеціалізованого додатки для Android і iOS, або через браузер на персональному комп'ютері / ноутбуці / нетбуці.

Попередньо Ви можете ознайомитися з текстом книги.

Всі книги будуть синхронізуватися на всіх пристроях користувача з прив'язкою до Вашого Google-аккаунту.

Зараз всі електронні книги можна придбати c 20% знижкою!

При натисканні на "Продовжити" Ви будете перенаправлені на сервіс GooglePlay для знайомства з книгою і її покупки.

Докладний опис

Вступ

Реалізація федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти передбачає забезпечення єдності виховних, навчальних і розвиваючих цілей і завдань освіти дітей дошкільного віку. Такий підхід вимагає від педагога не тільки використання інноваційних технологій, а й істотної перебудови структури своєї професійної діяльності.

Пріоритети такої перебудови визначені в федеральних державних вимогах до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 20 липня 2011 року) в розділі «Вимоги до психолого-педагогічному забезпеченню», серед яких виділяються наступні:

- суб'єктна ставлення педагога до дитини;

- індивідуальний підхід, облік зони найближчого розвитку дитини;

- мотиваційний підхід;

- доброзичливе ставлення до дитини;

- облік гендерної специфіки розвитку дітей дошкільного віку;

- збереження психічного здоров'я вихованців, моніторинг їх розвитку.

Дані вимоги реалізовані в авторській моделі моніторингу професійної діяльності педагога ДНЗ.

Концептуальну основу для розробки моніторингу склав підхід Е. А. Панько, яка розглядає вміння педагога ДНЗ як засіб реалізації розвиваючої функції в його роботі з дітьми. Вона визначає педагогічний хист як усвідомлене володіння суб'єктом педагогічної діяльності сукупністю психічних і практичних дій, спрямованих на досягнення цілей навчання і виховання і мотивованих його професійним світоглядом. Тобто саме в професійних уміннях педагога відображені всі компоненти структури його професійної діяльності. Система професійних умінь включає, згідно з висновками Е. А. Панько, гностичні, конструктивні, комунікативні, організаторські та спеціальні вміння.

Гностичні вміння дають вихователю можливість пізнати предмет діяльності, дозволяють побачити в своїх вихованцях прояв пізнавальної, вольової, емоційної сфер, мотивів його поведінки, здібностей, темпераменту; виявити взаємини між дітьми, визначити особливості сімейної мікросередовища. Це і вміння об'єктивно оцінювати ефективність застосовуваних методів виховання і навчання, враховувати досвід інших з метою перенесення передового, творчого його змісту в свою педагогічну практику.

Конструктивні вміння дозволяють бачити «завтрашній день» вихованців, розвиток кожної дитини і всієї групи, планувати освітню роботу; дозволяють вихователю грамотно відбирати фактичний матеріал з різних видів діяльності в залежності від завдань виховання і навчання на кожному віковому етапі.

Комунікативні вміння забезпечують встановлення педагогічно доцільних взаємин з окремими дітьми і з усією групою, з батьками вихованців, колегами по роботі.

Організаторські вміння забезпечують організацію різних форм діяльності (фронтальної, групової, індивідуальної), власної педагогічної діяльності та роботи з батьками дітей своєї групи; проявляються в умінні організувати цікаву діяльність дітей і дорослих, «заразити» їх своєю енергією, ініціативою.

Спеціальні уміння виявляються в умінні вихователя виразно читати твори, добре малювати, співати, танцювати, ліпити, конструювати, робити наочні посібники , Іграшки, атрибути, володіти основними видами рухів, користуватися технічними засобами навчання і ін.

Всі групи професійно-педагогічних умінь представлені в моніторингу професійної діяльності педагогів ДНЗ.

Зміст даних умінь відповідно до федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти відображає, по-перше, зміст психолого-педагогічної роботи педагога з освоєння дітьми освітніх областей «Фізична культура», «Здоров'я», «Безпека», «Соціалізація», «Труд», «Пізнання», «Комунікація», «Читання художньої літератури »,« Художня творчість »,« музика », Орієнтоване на розвиток фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей дітей; а по-друге, вимоги до загального обсягу обов'язкової частини програми, що включає освітню діяльність, здійснювану в процесі організації різних видів дитячої діяльності; освітню діяльність, здійснювану в ході режимних моментів; самостійну діяльність дітей; взаємодія з сім'ями дітей.

Розробки адресовані завідувачем, старшим вихователям, педагогам і педагогам психологам ДОУ. Моніторинг спрямований на вивчення як загальних характеристик професійної діяльності педагогів ДНЗ, перш за все, ставлення до дітей, так і сформованості у них умінь щодо реалізації освітніх областей. Моніторинг сконструйований таким чином, щоб з'ясувати, як педагог володіє специфічними для кожної освітньої галузі вміннями навчального порядку, так і вміннями, спрямованими на рішення розвиваючих і виховних завдань, спадкоємних для всіх освітніх областей, наприклад, вміннями розвивати вищі почуття, будувати позитивне спілкування з дітьми , враховувати їх гендерні відмінності.

Моніторинг професійної діяльності педагогів ДНЗ проводиться не менше двох разів на рік, а при наявності у конкретних педагогів певних труднощів в забезпеченні навчального процесу можливо і частіше, в індивідуальному порядку. Результати моніторингу підлягають оцінці і інтерпретації старшим вихователем за допомогою педагога-психолога дитячого садка відповідно до принципу конфіденційності.

За результатами моніторингу складається індивідуальний профіль професійної діяльності кожного педагога, планується і відбивається в індивідуальному модулі робота з методичного і психологічного супроводу педагога. Узагальнені дані моніторингу дозволяють прогнозувати напрямки методичної та психологічної роботи з педагогічним колективом і визначати ефективність такої роботи, а також своєчасно запобігати можливі труднощі в реалізації педагогами тієї чи іншої освітньої галузі та своєчасно коригувати відповідні компоненти освітнього процесу.

Тим самим в ДОУ створюються умови для успішного досягнення вихованцями планованих результатів освоєння основної загальноосвітньої програми, а в цілому - для підвищення якості дошкільної освіти.

зміст

введення 3

Вивчення характеру взаємодії педагога з вихованцями 5

Вивчення професійних умінь педагога 13

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Фізична культура» 16

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Здоров'я» 20

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Безпека» 33

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Соціалізація» 37

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Труд» 51

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Пізнання» 60

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Комунікація» 73

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Читання художньої літератури »82

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Художня творчість» 95

Вивчення сформованості умінь щодо реалізації освітньої галузі «Музика» 103

Індивідуальний профіль професійної діяльності педагога 110

Індивідуальний модуль професійного розвитку педагога 113

Рекомендована література 114