Педагогіка вищої школи

 1. Предмет педагогіки вищої школи
 2. Категорії педагогіки вищої школи
 3. Місце педагогіки вищої школи в системі наук про людину

визначення 1

Педагогіка вищої школи є наукову область, спрямовану на виявлення шляхів, умов оптимізації освітньо виховних процесів у вищих навчальних закладах, підвищення ефективності формування всестороннеразвітого конкурентоспроможного випускника вузу; громадська гуманітарна наука про студентські роки, його освіті та вихованні.

Предмет педагогіки вищої школи

Під предметом педагогіки вищої школи розуміють педагогічні дослідження особливого виду, спрямовані на виявлення закономірностей і механізмів, пошук шляхів формування фахівців вищої кваліфікації.

Як наукова область, даний напрямок виникло на базисі загальної педагогіки, проте, особливості підготовки фахівців певного профілю формують специфіку даного напрямку досліджень.

Категорії педагогіки вищої школи

Ключовою категорією науки є категорія освіти. У структурі даної категорії виділяють наступні складові:

 1. Отримання професійних знань, умінь, навичок; формування професійних компетенцій, що забезпечують можливості реалізації академічної, професійної діяльності на високому професійному рівні.
 2. Формування світоглядної парадигми, системи аксіологічних модусів, соціально схвалюваних поведінкових стереотипів.
 3. Розвиток пізнавальних, творчих здібностей особистості.
визначення 1  Педагогіка вищої школи є наукову область, спрямовану на виявлення шляхів, умов оптимізації освітньо  виховних процесів  у вищих навчальних закладах, підвищення ефективності формування всестороннеразвітого конкурентоспроможного випускника вузу; громадська гуманітарна наука про студентські роки, його освіті та вихованні

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Категорія освіти не може розумітися як проста сума знань, умінь і навичок. Високий рівень освіти в обов'язковому порядку включає розвиток, сформованість професійно значущих особистісних якостей і властивостей, умінь творчо і самостійно застосовувати отримані знання в процесі досягнення поставлених цілей.

зауваження 1

В якості основних категорій педагогіки вищої школи окремо слід назвати категорію вчення, під якою в сучасній науковій літературі розуміється самостійна діяльність студента в процесі пізнання, високий рівень мотивації до реалізації пізнання, самовдосконалення.

визначення 2

Педагогічний процес як одна з найважливіших категорій наукової сфери являє собою всю сукупність навчальних, виховних, розвиваючих інструментів, які використовуються в рамках того або іншого навчального закладу для досягнення поставлених цілей, оптимізації процесів формування професійних компетенцій.

Місце педагогіки вищої школи в системі наук про людину

Висока гуманітарна складова, антропоцентризм наукової області обумовлює численні взаємозв'язку дисципліни з іншими дослідницькими галузями, які вивчають людини у всьому різноманітті його проявів.

Продуктивна взаємодія педагогіки вищої школи та педагогічної психології забезпечує

 • розуміння особливостей світосприйняття, світогляду студентства на різних етапах, закономірності розвитку особистості студента в рамках освітнього закладу;
 • розуміння особливостей, механізмів діяльності розумового апарату студентів в процесі навчання у вузі;
 • розробку системи психолого-педагогічних принципів, спрямованих на оптимізацію процесів викладання і вчення.

Досягнення психології лягають в основу розробки тестів, програм, підручників і ін. Дидактичних матеріалів.

Виступаючи суспільною наукою, педагогіка вищої школи тісто пов'язана з соціологією. Соціологічні дослідження і статистика допомагають педагогам і вченим виявляти закономірності, інтенції та закономірності розвитку тих чи інших феноменів, пов'язаних з навчанням студентів.

Відзначається тісний контакт наукової дисципліни з такими громадськими та природничими науками, як біологія, медицина, економіка, політологія та ін.

Нічого не зрозуміло?