Переклад з інших вузів

Шановні студенти, що надходять перекладом з інших вузів!

Для продовження навчання в Московському університеті імені С. Ю. Вітте, вам необхідно:

1. Отримати в вашому університеті Довідку про період навчання

2. Приїхати в наш університет за адресою Москва, 2-й Кожуховський проїзд, д. 12, стр. 1

2. У Московському університеті імені С. Ю. Вітте звернутися до Приймальної комісії.

3. При собі мати документи:

4. Заповнити заяву.

Детальну інформацію про порядок переведення в Московський університет імені С.Ю. Вітте ви можете отримати в Управлінні з організації прийому : 8 (800) 550-03-63, +7 (495) 500-03-63 або по електронній пошті: [email protected]

Всі інші заяви розглядаються в робочому порядку відповідно до порядку переведення.

Всі інші заяви розглядаються в робочому порядку відповідно до порядку переведення

Порядок переведення в Московський університет імені С. Ю. Вітте:

1. Будь-який студент має право вступити перекладом в інший вуз, якщо успішно пройде попередню атестацію (п. 15 ч. 1 ст. 34 Закону від 29.12.2012 N 273-ФЗ ). Акредитовані навчальні заклади керуються в цьому випадку нормативно встановленим порядком (п. 1 Порядку, затвердженого. Наказом Міносвіти Росії від 10.02.2017 № 124 ) І локальними нормативними актами.


2. Переклад студента з іншої освітньої організації здійснюється при наявності вакантних місць на відповідному курсі за напрямом підготовки (спеціальністю) у сформовані навчальні групи і може проводитися на перший курс з другого семестру і на старші курси.

3. Студент, який навчається в іншій освітньої організації на місцях, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, може бути переведений на вакантні бюджетні місця Університету при їх наявності за відповідними напрямами підготовки, якщо освіту даного рівня виходить вперше.

4. Студент, який клопочеться про переведення в Університет, подає на розгляд декану факультету особиста заява. До заяви додається оригінал довідки про період навчання, в якій повинен бути зазначений загальний обсяг годин по кожній пройденої дисципліни.

5. Декан в установленому порядку оцінює отримані документи на предмет відповідності того, хто навчається вимогам, передбаченим цим Порядком, та визначення переліків вивчених навчальних дисциплін, пройдених практик, виконаних наукових досліджень, які в разі переведення студента будуть перезараховані або переатестовано в порядку, встановленому приймаючою організацією, і визначає період, з якого навчається в разі переведення буде допущений до навчання.

При прийнятті рішення враховується:

  • наявність вибраної програми для даного потоку (тариф, графік навчання, навчальний план);

  • наявність вакантних місць в групі, допустимий для перекладу кількість студентів в групі (нечисленність групи);

  • дотримання нормативного терміну навчання;

  • різниця в навчальних планах (не повинна перевищувати, як правило, п'яти заліків та іспитів з дисциплін навчального плану);

  • при перекладі студентів на очну форму навчання з будь-якої іншої, переклад можливий тільки зі зниженням курсу.

6. При прийнятті приймаючою організацією рішення про зарахування навчається протягом 5 календарних днів з дня прийняття рішення про зарахування видається довідка про переведення

Навчається представляє в вихідну організацію письмову заяву про відрахування в порядку переведення в приймаючу організацію з додатком довідки про переведення. До довідки додається перелік вивчених навчальних дисциплін, пройдених практик, виконаних наукових досліджень, які будуть перезараховані або переатестовано навчається при перекладі.

7. Особі, відрахування в зв'язку з переведенням в іншу організацію, протягом 3 робочих днів з дня видання наказу про відрахування у зв'язку з переведенням видаються завірена вихідної організацією виписка з наказу про відрахування у зв'язку з переведенням, оригінал документа про освіту або про освіту і про кваліфікацію, на підставі якого зазначена особа було зараховано в вихідну організацію (при наявності у вихідній організації зазначеного документа).

8. Особа, відрахування в зв'язку з переведенням, представляє в приймаючу організацію виписку з наказу про відрахування у зв'язку з переведенням і документ про попередню освіту (оригінал зазначеного документа або його копію, завірену в установленому порядку, або його копію з пред'явленням оригіналу для засвідчення копії приймаючою організацією).

При поданні документа про попередню освіту, здобуту в іноземній державі, особа, відрахування в зв'язку з переведенням, представляє свідоцтво про визнання іноземного освіти.

У разі зарахування за договорами про освіту за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб зі студентом укладається договір про надання платних освітніх послуг.

9. Після видання наказу про зарахування в порядку переведення приймаюча організація формує особову справу студента. Протягом 5 робочих днів * з дня видання наказу про зарахування в порядку переведення студентам видаються студентський квиток і залікову книжку. Іншим категоріям учнів у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації або локальними нормативними актами, видаються документи, що підтверджують їх навчання в організації, що здійснює освітню діяльність.

* Для учнів на Заочній формі з використанням дистанційних технологій - Протягом 10 робочих днів з дня видання наказу про зарахування