Правове виховання в школі. 9-11 кл. Розробки організаційно-діяльнісних ігор

 1. Докладний опис Від правових знань до громадянської позиції Будучи одним з основних інститутів...

Докладний опис

Від правових знань

до громадянської позиції

Будучи одним з основних інститутів соціалізації особистості, школа відіграє особливу роль і в процесі правової соціалізації, цілеспрямовано формуючи повноцінного члена суспільства, здатного орієнтуватися в правовому середовищі і діяти з повним усвідомленням відповідальності за свої рішення і дії. Засвоєння правових знань стає ефективніше, якщо вони вивчаються разом з реаліями життя. Зараз, коли суспільство захлеснула хвиля злочинності, особливо важливо своєчасне приведення в дію такого засобу профілактики правопорушень і злочинів, як формування законослухняних громадян, приділення особливої ​​уваги вмінню добувати правову інформацію і користуватися нею, а це значить мислити, приймати рішення, результативно і безконфліктно вирішувати життєві проблеми, що пристосовує учня до самостійного і автономного існування після школи.

Цілі, форма, зміст і плановані результати сучасної правової освіти визначаються широким колом факторів, до яких відносяться: загальна зміна цілей освіти в умовах інформаційного суспільства; зростання гуманітарної складової освіти; зміст соціального і державного замовлення на правову освіту і ін. Будучи одночасно і областю науки, і областю практичної діяльності, право надає унікальні можливості для вирішення сучасних педагогічних завдань, дозволяє учневі не тільки придбати знання про різні сфери суспільного життя, а й розвинути особливі здібності і практичні навички соціальної дії. Під правовою освітою в ліцеї ми розуміємо систему виховних і навчальних дій, спрямованих на формування в учнів поваги до права; власних установок і уявлень, що спираються на сучасні правові цінності суспільства; правової культури, заснованої на фундаментальної правової грамотності; компетенцій, достатніх для захисту прав, свобод та інтересів особи; позитивного досвіду діяльності в соціально-правовій сфері. Правова освіта - це умова формування індивідуальних здібностей, отримання навичок соціального функціонування. Ці елементи правової освіти реалізуються і набувають різне значення на кожному ступені освіти.

Система освітніх компонентів передбачає:

 • вивчення основ правових знань з раннього віку;
 • тренінг соціальних навичок учнів основної школи;
 • вивчення курсу «Право і економіка »В старшій школі;
 • тренінг особистісного зростання і професійного самовизначення в 9-11 класах;
 • факультативний курс «Теорія держави і права» в 11 класі;
 • інтеграцію базового і додаткового освіти;
 • взаємодія школи і вузу в практико-орієнтованому цивільно-правовому навчанні;
 • викладання спеціальних дисциплін викладачами-спеціалістами;
 • реалізацію міжпредметних зв'язків.

Правове навчання включає в себе такі компоненти, як навчально-методичний, інформаційний та психологічний супровід. Залучення учня в науково-дослідницьку діяльність підвищує його пізнавальний інтерес, вчить прогнозувати успіх, аналізувати свої дії і вчинки. Інформаційний супровід дозволяє шукати резерви підвищення успішності, рівня знань, змушує переглянути свої життєві позиції. Психологічний супровід дозволяє діагностувати зміна особистісних особливостей того, хто навчається, оцінювати їхній емоційний стан, що, безумовно, допомагає використання ситуації успіху своєчасно і продуктивно.

Завдання навчально-методичного супроводу - забезпечення учнів інформацією про початковому рівні правових знань, про засвоєння і навичках практичного застосування правових знань, про творчі здібності і можливості.

Завданням інформаційного супроводу є отримання відомостей різнопланового характеру: професійні переваги, мотиви навчальної діяльності, забезпеченість сім'ї та т. Д., Що дозволяють встановлювати більш тісний контакт з учнями, бачити їхні проблеми, формувати творчі групи для проектної діяльності.

Завдання психологічного супроводу: оцінка емоційного стану учнів при реалізації практико-орієнтованого навчання, діагностика готовності до творчої діяльності.

Завдання психологічного супроводу: оцінка емоційного стану учнів при реалізації практико-орієнтованого навчання, діагностика готовності до творчої діяльності

Набуття учнями глибших уявлень про систему права, юриспруденції, галузях права, основних юридичних професіях, а також способи пізнавальної діяльності, освоєння яких є умовою подальшого навчання та професійного становлення, вивчення права на профільному рівні дозволяє познайомитися зі специфікою професійної юридичної діяльності адвоката, судді, прокурора, нотаріуса, слідчого, юрисконсульта; забезпечує набуття вмінь самостійного пошуку, аналізу та використання правової інформації; формує вміння порівняльного аналізу правових понять і норм; дозволяє оцінити суспільні події і явища, дії людей з точки зору їх відповідності законодавству, виробити доказову аргументацію власної позиції в конкретних правових ситуаціях з використанням норм права. В результаті практико-орієнтованого навчання, заснованого на посиленні діяльнісного підходу через ситуаційне моделювання, конструювання якоїсь економічної, політичної або будь-який інший життєвої ситуації, школярі набувають навичок використання норм права при вирішенні навчальних і практичних завдань, здійсненні досліджень з правових тем в навчальних цілях, веденні дискусій. В результаті практико-орієнтованого навчання випускники зможуть самостійно складати окремі види юридичних документів, аналізувати власні професійні схильності, способи їх розвитку і реалізації. Системний підхід в практико-орієнтованому навчанні забезпечує координацію з суміжними предметами: обществознанием , Економікою, політологією, соціологією , Історією за рахунок виокремлення правового контексту відносин людини в суспільстві, зіставлення правових норм з іншими соціальними нормами, правової інтерпретації соціальних та економічних явищ. Правова компетентність людини є комплексною характеристикою соціальної дії, в якій виявляються знання, навички, цінності, особистісні установки і способи поведінки. Розвиток базових комунікативних компетенцій учнів, вміння працювати з інформацією, вміння аналізувати ситуацію на основі вже наявного життєвого досвіду формує культуру мислення, таку необхідну в повсякденному житті.

Практико-орієнтований підхід в системі правової освіти вимагає і певних технологій навчання:

 • навчання у співпраці;
 • метод аналізу конкретних ситуацій;
 • «Портфоліо» учня;
 • різнорівневі навчання;
 • індивідуальний і диференційований підхід до навчання;
 • формування критичного мислення;
 • метод проектів;
 • можливості рефлексії, які використовуються в усіх технологіях.

Правова компетентність виробляється в соціальній практиці шляхом дій в реальній обстановці або в змодельованих навчальних ситуаціях.

Право живе в дії, в практиці його застосування, принцип «вивчив і запам'ятав» не задовольняє його сутності. Право лежить в принципово іншій площині відносин, а значить, і навчання праву має бути особливим. Головне тут - не бездумне заучування норм чинного законодавства, а оволодіння ними певними способами діяльності. Таким чином, система практико-орієнтованого навчання, застосування інтерактивних форм і методів, інтегрована структура «Школа - вуз» сприяють соціалізації учнів.

Рішення поставлених завдань цивільно-правового виховання учнів можна уявити за допомогою такої схеми, в якій відображені прийоми і методи, використовувані в процесі навчання, вказані результати та основні напрямки: Рішення поставлених завдань цивільно-правового виховання учнів можна уявити за допомогою такої схеми, в якій відображені прийоми і методи, використовувані в процесі навчання, вказані результати та основні напрямки:

Реалізацію практико-орієнтованого навчання можна побачити в іграх.

Найбільш ефективним є навчання, при якому учень занурений в реальну або правдиво змодельовану життєву ситуацію і приймає самостійні рішення, що дозволяє йому побачити поле власних дій по її перетворенню, забезпечує перехід від правових знань до громадянської позиції. «Гра, - зауважує С. А. Шмаков, - вивірений століттями, народним досвідом, соціально-культурними нормами суспільства фактор соціалізації особистості. Дитяча гра - гарантія і умова вільного розвитку культури всього суспільства ».

Організаційно-діяльні ігри (ОДГ) - одна з форм організації колективної розумової діяльності, засіб навчання. Це особлива форма осмислення суспільно-історичної практики, майданчик для створення соціального досвіду учнів в атмосфері психологічно сприятливою як для учнів, так і для педагогів.

Цінність організаційно-діяльнісної гри в тому, що в ній, як правило, використовується комбінація імітаційних та евристичних методів, що дозволяють вирішити комплексні завдання по формуванню умінь і навичок, застосування їх в нестандартних ситуаціях, т. Е. Тоді, коли потрібно самостійність, творчість. За допомогою проведення організаційно-деятельност-них ігор можуть бути реалізовані наступні розвиваючі цілі:

 • розвиток умінь аналізувати інформацію;
 • підвищення комунікативної культури;
 • формування вміння робити висновки;
 • пошук помилок і упущень в логіці міркувань;
 • прояв готовності до перегляду своїх суджень і зміни способу дій при наявності переконливих аргументів.

В процесі ОДГ безперечна соціалізація учнів у груповій формі.

Саме формування груп забезпечує самовизначення учасників в предметі діяльності, їх самооб'єднання в спільність людей, зацікавлених в розвитку індивідуальних і колективних навичок суспільно-історичної практики вирішення різних проблем. Робота в групі дозволяє аналізувати ситуацію з різних позицій, виявляє проблему, виробляє шляхи її вирішення. В результаті обговорення проблеми у групи з'являються власні ідеї, що вимагають колективного обговорення.

ОДГ сприяють застосуванню знань, умінь і навичок у вирішенні життєво важливих ситуацій, деяких професійних проблем, що забезпечує соціально-трудову ключову компетенцію учнів. Можливість гласно, через емоційні переживання і миследеятельность усвідомити досягнення індивідуальних і колективних результатів, рефлексивне ставлення до подій за допомогою відповідей на питання:

- Що я роблю? (Аналіз предметного змісту);

- Як я роблю? (Аналіз способів діяльності);

- З якою метою я це роблю? (Усвідомлення своїх ціннісних орієнтацій) - забезпечує ціннісно-смислове компетентність і особисте самовдосконалення. В процесі ОДГ формується готовність учнів до самореалізації в «просторі власної індивідуальності», посилюється навчально-пізнавальний інтерес, мотивація досягнення, прагнення до самостійного «добування» нових для себе знань і умінь, забезпечується взаємодія всіх учасників гри з орієнтацією на результат. Організовуючи комунікації, використовуючи конфлікти, розбіжності, відсікаючи другорядне, педагог в ОДГ забезпечує рух груп по заданій темі, сам займаючи позицію рефлексії по відношенню до учасників. Насичена інформаційне середовище ОДГ забезпечує зв'язки і взаємини між суб'єктами, свободи учня протиставляється межа в колективному інтересі, а форма її то, що називається вихованістю.

Таким чином, організаційно-діяльні ігри відповідають всім ключовим компетентностям освітнього процесу, отже, можуть бути однією зі складових профільного навчання старшокласників.

ОДГ, пропоновані в даному збірнику, розроблені в системі «Школа - вуз» при взаємодії МОУ ліцею № 7 м Волгограда і ВА МВС Росії.

У розробці ігор брали участь:

Анісімов Павло Вікторович - науковий керівник - заступник начальника ВА МВС Росії, полковник міліції, доктор юридичних наук, професор.

Сінкевич Ю. І. - науковий співробітник ВА МВС Росії,

Попов В. В. - старший викладач Волгоградської академії МВС Росії, кандидат юридичних наук;

Федорцов С. С. - аспірант ВА МВС;

Нікітін Р. С. - ад'юнкт ВА МВС;

Сухова Т. В. - директор МОУ ліцею № 7;

Драчева О. М. - вчитель МОУ ліцею № 7;

Степанько С. Н. - вчитель МОУ ліцею № 7;

Лазновская І. А., Салова І. С., Гончарова О. А. - курсанти ВА МВС;

Основними характеристиками процесу гри виступають:

1. Виділення продукту діяльності як особливого стану процесу.

2. Подання цього стану як форми рефлексивного розуміння суб'єктом.

3. Виділення гри як результату рефлексії.

4. Отримання особистісного самовизначення як основного результату ОДГ.

Процесуальні особливості діяльності в грі:

1. Виділення продукту діяльності і співвіднесення його відповідності поставленим цілям.

2. Побудова етапів і процесу діяльності, їх організація в єдину структурну цілісність.

3. Повернення до продукту як основного робочого результату (для всіх).

На тлі цього (гри і діяльності) і будуються процеси дослідження, проблематизації, рефлексії, розуміння ОДГ.

Організаційно-технічна структура ОДГ:

Після попереднього самовизначення і формування груп (в проведеної грі: адвоката, криміналістів, слідчих, прокурорів, ЗМІ) був введений ігровий режим роботи, що будується за наступною схемою:

Організаційно-діяльнісна гра не може бути некерованою. Одним із способів завдання напряму руху гри є встановлення певних рамок, в яких йде гра.

За рахунок групової роботи формуються такі здібності учасників гри:

1. Усвідомлювати і осмислено займати ту чи іншу позицію, говорити і діяти саме з цієї позиції (прокурора, адвоката, слідчого, експерта, журналіста).

2. Усвідомлено міняти позицію в залежності від процесу розслідування

3. Аналізувати ту чи іншу ситуацію в процесі розслідування з різних позицій: 3

4. Організовувати (простраівать) комунікації або вступати в комунікацію: 4

5. Розрізняти думку і дію, думка і особистість:

М М

Д Л

6. Перекладати думка в дію:

М Д

Структура навчання правовому мисленню

в процесі ОДГ

в процесі ОДГ

зміст

Від правових знань до громадянської позиції 3

1. ОДГ «Суд присяжних» 14

2. ОДГ «Детективні агентства в дії» 58

3. ОДГ «По гарячих слідах ...» 77

4. ОДГ «Розслідування ведуть» 90

5. ОДГ «Діловодство в сучасному офісі» 98

6. ОДГ «Бюджет молодої сім'ї» 112

7. ОДГ «Минаючи тенета шахраїв» 142

8. ОДГ «Глобалізація. За і проти »146

9. ОДГ «Податки» 163

висновок 205

література 206