Сосонкін М.Г.


Після проходження преддіпломнойї практики в ГАО АН УРСР одержав рекомендацію для вступу до аспірантури ГАО. У 1969 році вступив в цільову аспірантуру і був направлений для проходження курсу в астрофізичний відділ Фізико-технічного інституту (ФТІ) АН СРСР (м Ленінград).

Тематикою наукової роботи було використання нових приймачів випромінювання, зокрема електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) у спостережної астрономії. Робота велася в двох напрямках перше - створення експериментальних установок і застосування їх в практиці астрономічних спостережень; друге - дослідження експлуатаційних характеристик ЕОП з метою оптимізації їх використання.

На виробничій базі ФТІ Сосонкін була створена установка на базі ЕОП УМ-92 для фокуса Кассегрена телескопа АЗТ-2 і подібних йому і установка з таким же типом ЕОП для фокуса Ньютона. Ці розробки були удостоєні бронзової медалі ВДНГ СРСР і диплома ВДНГ УРСР.

Основне призначення цих установок були кометні дослідження. З їх допомогою на телескопі АЗТ-14, розташованому на спостережної базі ГАО на піку Терскол в Приельбруссі, були отримані знімки комети Сейндедж 1972f 18.5 зв. вів. Дослідження комет з використанням ЕОП здійснювалися на спостережній базі таджицького інституту астрофізики на г. Санглок. Там були отримані і досліджувані перші в СРСР спектри комети Галлея. Установки з ЕОП використовувалися і для реєстрації швидко протікаючих процесів. Сосонкін разом зі співробітниками АТ ХДУ в Гракове (база ХГУ) і в Абастумани (Грузія) здійснювалися дослідження спекл - зображень зірок. Вивчення атмосферних спотворень хвильового фронту здійснювалися разом з ІКД АН СРСР.

Вже на посаді начальника конструкторського бюро КБ ДАТ Сосонкін, одночасно з експлуатацією існуючих установок, здійснював роботу по створенню приладів на основі ЕОП наступних поколінь. Разом зі співробітниками кафедри фізики МЕІ і ІПФ МСМ СРСР була створена універсальна камера з підсилювачем світла (УКУС) з високими експлуатаційними характеристиками, які доступні для роботи оператору без спеціальних знань в електроніці. Матеріали спостережень комет і спектрів зірок, отримані за допомогою цього приладу, послужили основою декількох кандидатських дисертацій.

Як начальник КБ Сосонкін керував і брав участь в роботах по створенню таких нових для ГАО напрямків, як ІЧ-техніка і швидкісна фотометрія.

Перейшовши на посаду наукового співробітника відділу фізики планет і захистивши кандидатську дисертацію "Теоретичне і експериментальне визначення умов оптимального застосування ЕОП в астрофізиці", Сосонкін зорієнтував свої науковий інтерес в область вивчення планет сонячної системи методами фур'є-спектроскопії та поляриметрії.

Поляриметрія, традиційний для ГАО метод дослідження, отримав в даний час свій розвиток у розробці бортового УФ-спектрополяриметр. Цей прилад розробляється як штатне устаткування для Планетного телескопа, наміченого до установки на борту МКС, і призначений для вивчення атмосфер планет сонячної системи і поверхонь безатмосферних тел. У цій роботі бере участь колектив керованої Сосонкним лабораторії, Сосонкін є відповідальним виконавцем. Робота виконується як етап першої черги спільної російсько-української програми наукових досліджень на МКС і знаходиться в стані ескізного проектування.

Досвід фур'є-спектроскопії атмосфери, накопичений в ДАТ, послужив основою проекту другої черги, названої програми - "Інфрамон", в якому Сосонкін науковий керівник. На основі сучасного стану технологій в лабораторії був створений криогенний фур'є-спектрометр (ФС), що працює при температурі рідкого азоту. Мета цієї роботи - реєстрація спектрів слабких ІК потоків. Цей ФС послужив прообразом бортового приладу, який планувалася як складова частина космічного проекту "Попередження", який призначався для вивчення зв'язків ІЧ - випромінювання іоносфери з тектонічними процесами.

Дослідження продовжені в напрямку моделювання динаміки забруднень атмосфери міста і околиць. Адаптовані і використовуються сучасні математичні моделі і бази даних. Сосонкін був названий Pі (prіncіpal іnvestіgator) від України в проекті EUROTRAC-2, метою якого було вивчення виникнення, перенесення і перетворень забруднень атмосфери над Європою. Подальший розвиток роботи отримало в створенні лабораторії і пункту моніторингу на піку Терскол.

Основні результати наукової роботи Сосонкін відображені в його публікаціях.

Контакти:
e-mail: [email protected]

phone +380 44 5264539

НА ГОЛОВНУ