Спеціальність "Філологія"

 1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)»
 2. Перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти для вступу...
 3. Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю «Філологія (англійська мова)»
 4. Можливості працевлаштування для випускників за спеціальністю «Філологія (англійська мова)»
 5. магістратура
 6. Працевлаштування за фахом «Філологія (англійська мова)»

Сьогодні, філологи припадають в школах, працюють журналістами, очолюють PR-агентства, які займаються маркетингом Сьогодні, філологи припадають в школах, працюють журналістами, очолюють PR-агентства, які займаються маркетингом. Вони переводять і редагують тексти, роблять рекламу, вчать ділового спілкування і красномовству співробітників різних компаній, керуючих веб-сайтів і блогів. Вони також працюють на посадах спічрайтерів для політиків, навчають украінсьському мови іноземних студентів, ведуть діловодство. Філологи працюють в будь-сфері, яка вимагає професійного володіння і роботи з усним і письмовим текстом.

Англійська мова сьогодні має особливий статус, адже вона є мовою міжнаціонального спілкування. Англійською пишуть, його розуміють, на ньому говорять у всьому світі, він є найважливішим засобом не тільки міжнародного спілкування всіх видів (у довільній послідовності та цілеспрямованого, формального і неформального, комерційно-промислового, політичного, дипломатичного і т.п.), але і засобом поширення наукових досліджень і професійного знання в цілому. Цей високий статус англійської мови в усьому світі вимагає високих стандартів викладання та навчання.

«Філологія (англійська мова)» - це спеціальність для підготовки бакалаврів і магістрів з найбільш широким охопленням філологічних дисциплін. Підготовкою висококваліфікованих фахівців-філологів займається кафедра іноземних мов Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)»

Спеціальність «Філологія (англійська мова)» дає можливість студентам МНТУ отримати ґрунтовні знання з філології та знайти перспективну роботу в державних і комерційних компаніях будь-якого профілю, в тому числі зарубіжних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на даний напрям підготовки

Основними принципами розвитку МНТУ є:

 • орієнтація на підготовку висококваліфікованих фахівців з філологічних наук, які можуть працювати в різних сферах народного господарства;
 • інтеграція навчальної, наукової та виробничої діяльності як необхідна умова забезпечення відповідного рівня підготовки фахівців потребам ринку праці;
 • подальше вдосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів університету;
 • навчання в МНТУ за напрямом «Гуманітарні науки» побудовано на сучасних принципах освіти, дозволяє отримати знання, які забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу так і працевлаштування в різних структурах економіки України.

орієнтація на підготовку висококваліфікованих фахівців з філологічних наук, які можуть працювати в різних сферах народного господарства;  інтеграція навчальної, наукової та виробничої діяльності як необхідна умова забезпечення відповідного рівня підготовки фахівців потребам ринку праці;  подальше вдосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів університету;  навчання в МНТУ за напрямом «Гуманітарні науки» побудовано на сучасних принципах освіти, дозволяє отримати знання, які забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу так і працевлаштування в різних структурах економіки України

 • Набір студентів відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Абітурієнти, які мають середню спеціальну освіту за спорідненою спеціальністю (диплом молодшого спеціаліста), зараховуються на другий або третій курс, в залежності від академічної різниці і результатів співбесіди.
 • Прийом в МНТУ відбувається з інших навчальних закладів (шляхом перекладу, відновлення).
 • При необхідності - можливе навчання за індивідуальним графіком, в т.ч. з використанням дистанційних технологій.
 • За бажанням, студенти можуть проходити військову підготовку і отримати військове звання «Офіцер запасу».

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю «Філологія (англійська мова)»

Навчальний план підготовки бакалавра галузі знань «Гуманітарні науки» спеціальності «Філологія» з нормативним терміном навчання 4 роки передбачає підготовку за кваліфікацією «Бакалавр філології», «Перекладач з англійської (німецької мов)», «Учитель». Бакалаври філології - це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними і професійно-перекладацькими компетенціями у сфері державної мови, основної іноземної мови і додаткового другої іноземної мови.

Спеціальність «Філологія (англійська мова)» базується на вивченні нормативних (обов'язкових) дисциплін фундаментальної, гуманітарної та спеціальної підготовки фахівців, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну гуманітарну підготовку, професійно вивчають англійську та німецьку мови, філологічні та практичні дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Навчальний план включає вибіркові дисципліни, знання яких актуальний і затребуваний на ринку праці. У 2016/2017 році - буде продовжена практика вибору варіативних навчальних дисциплін з урахуванням потреб галузі.

Фундаментальні дисципліни - базис філологічних наук

 • Вступ до мовознавства
 • Українська література
 • Латинська мова
 • Введення в перекладознавство

 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • Основи теорії мовної комунікації

Дисципліни професійної та практичної підготовки

обов'язкові дисципліни

вибіркові дисципліни
(В 2015-2016 навчальному році)

 • Практичний курс першої іноземної мови (практика мови, практична граматика, практична фонетика)
 • Термінознавство першу іноземну мову
 • Порівняльна лексикологія і порівняльна граматика першого іноземної та української мов
 • Стилістика першу іноземну мову
 • Практика письмового та усного перекладу
 • Історія зарубіжної літератури. Сучасна література країн першої іноземної мови
 • Лингвострановедение країн першої іноземної мови
 • Практичний курс першої іноземної мови (курсові роботи)

 • Практичний курс другої іноземної мови і переклад
 • Педагогіка
 • Історія основної іноземної мови
 • Методика викладання іноземних мов (перший, другий)
 • Лингвострановедение країн другої іноземної мови
 • Особливості перекладу: (юридичної, економічної, технічної, наукової документації та літератури)
 • Практична стилістика української мови і культура мовлення
 • Психологія
 • Інформаційні технології в перекладацькій діяльності

У 2016-2017 навчальному році дисципліни будуть обиратися в тому числі студентами з урахуванням потреб роботодавців.

Можливості працевлаштування для випускників за спеціальністю «Філологія (англійська мова)»

Місцем роботи випускників можуть бути організації та підприємства всіх галузей і форм власності, освітні та культурні установи, засоби масової інформації, де потрібні кваліфіковані перекладачі англійської та німецької мов, вчителі середніх шкіл, редактори, фахівці з бізнес-спілкування тощо.

магістратура

Магістр - це освітня ступінь, яка видобувається на другому рівні вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю «Філологія (англійська мова)» з нормативним терміном навчання 1,5 року передбачає отримання кваліфікації «Филолога», «Перекладача», «Викладач вузу» і оволодіння студентами фундаментальними знаннями, двома іноземними мовами, які вони можуть професійно і вільно використовувати в різних сферах діяльності, пов'язаної з усним і письмовим перекладом. Однією з важливих складових змісту навчання в магістратурі є цикл дисциплін, забезпечує професійну підготовку викладачів іноземних мов і перекладу. Цей цикл містить лекції та практичні заняття з педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов, а також педагогічну практику. В цілому, психолого-педагогічний цикл дисциплін забезпечує, як потужну теоретичну підготовку, так і розвиває основні професійно-педагогічні навички, необхідні для фахівців в подальшій самостійній роботі в якості викладача іноземних мов і перекладу. Випускник за освітнім рівнем «Магістр» поряд з кваліфікацією філолога і перекладача також отримує кваліфікацію викладача, дозволяє викладати іноземні мови і переклад в вищих навчальних закладах.

Професійно-орієнтовані дисципліни

 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Письмовий двосторонній переклад (друга іноземна мова)
 • Переклад ділового дискурсу
 • Порівняльна типологія
 • Переклад спеціальної галузевої термінології
 • Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова)

 • Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова)
 • Синхронний переклад
 • Методика викладання іноземної мови та перекладу у вищій школі
 • Методологія наукових досліджень в перекладознавстві
 • Педагогіка, психологія та методика викладання іноземних мов і перекладу
 • Новітні інформаційні технології в перекладі
 • Історія і теорія перекладу
 • Основи міжкультурної комунікації та переклад

Термін навчання за спеціальністю «Філологія (англійська мова)»:

 • 4 роки з отриманням кваліфікації «Бакалавр» за денною та 4,5 року за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);
 • 1,5 року з отриманням кваліфікації «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього рівня «бакалавр» будь-якого напрямку). Правда, в залежності від академічної різниці, термін навчання в магістратурі буде різний.
 • Друга вища освіта - 2,5 роки (заочна форма навчання) на базі отриманого базової або повної вищої освіти.

Працевлаштування за фахом «Філологія (англійська мова)»

Здобуття повної вищої освіти за спеціальністю «Філологія (англійська мова)» розширює можливості працевлаштування та кар'єрного росту.

Тому, додатково до посад, які може займати бакалавр-філолог, магістр може займати, зокрема, такі посади:

 • усний / письмовий перекладач англійської та німецької мов;
 • науковий співробітник
 • викладач вищої школи.

І це далеко не повний перелік посад і позицій на ринку праці для випускника-магістра спеціальності «Філологія (англійська мова)».

Приєднуйтесь до магістерських програм Міжнародного науково-технічного університету!