Загальна інформація :: Кафедра Вищої математики :: Державний Університет Телекомунікацій

 1. Контакти

Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту гуманітарних і природничо-наукових дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Якісна математичну освіту є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного і якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості природничо-математичної освіти як такої, що формує гнучке і багатогранне наукове мислення, спрямоване на вирішення творчих професійних завдань, і дає можливість випускникові університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Інноваційний зміст навчання

На кафедрі вищої математики впроваджується інноваційний зміст навчання. Це означає, що викладачі навчають студентів того, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра здійснюється на основі одночасного розвитку математичної науки, передових інформаційних технологій навчання відповідно до переліку компетенцій випускника університету відповідно до обраною спеціальністю. Перелік компетенцій складений на основі існуючих освітніх стандартів і вимог роботодавців - підприємств ІТ галузі, які є партнерами університету і на яких студенти проходять стажування з подальшим працевлаштуванням.

Перелік компетенцій, якими повинен володіти студент після закінчення вивчення дисципліни «Вища математика» і «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів»:

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості та ін;
 • моделювати, досліджувати і розробляти методи і алгоритми оптимізації різних процесів;
 • здійснювати аналіз взаємопов'язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень і істотних чинників при розробці моделей систем;
 • вирішувати завдання прогнозування процесів;
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику і конфліктних операцій.

Практична підготовка здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel і т.д.). Це дозволяє використовувати чисельні методи замість аналітичних при вирішенні різних завдань вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання. Відзначимо, що обсяг практичних занять становить не менше 75%, а для деяких спеціальностей - не менше 50%.

В рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців кафедри вищої математики передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

 • На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:
  "Лінійна алгебра",
  «Аналітична геометрія»,
  «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»
 • У другому семестрі:
  «Елементи аналізу функцій багатьох змінних»,
  «Елементи теорії функцій комплексної змінної», «Ряди»
 • На другому курсі «Теорія ймовірностей і математична статистика»;
 • Для спеціальності 124 «Системний аналіз» в третьому семестрі викладається дисципліна «Додаткові розділи вищої математики»;
 • Для всіх студентів-магістрів на 5 курсі викладається дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної і високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів з використанням сучасних пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливо вміння вирішувати будь-які математичні об'єкти за допомогою комп'ютера.

Навчально-матеріальна база включає в себе лабораторію інтерактивного навчання. Це сучасна аудиторія, в якій 21 комп'ютер підключений до навчальної мережі, дозволяє диференційно видавати і контролювати виконання завдань студентами.

Інтерактивна дошка, керується електронним пером, дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід і результати обчислень математичних об'єктів за допомогою Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджена на кафедрі вищої математики завдяки створеній сучасної навчально-матеріальної бази. При вивченні дисципліни «Вища математика» введено в навчальні програми по кожній темі лабораторні роботи, на яких студент використовує математичну програму Maxima (розробник - Массачусетський технологічний університет, США).

Якісна математичну освіту є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного і якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. З огляду на всі ці умови на кафедрі працює потужний викладацький склад з 10 науково-педагогічних працівників : 2 доктор наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладача.

Додатково, поза навчальною програмою для студентів нашого університету кожного семестру проводяться двомісячні курси з обчислювальної математики з використанням персонального комп'ютера. Метою курсів є поглиблене вивчення розділів вищої математики за допомогою комп'ютера. По завершенню курсів випускники отримують Сертифікат Державного університету телекомунікацій, допомагає їм при працевлаштуванні.

Для студентів на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками: фрактальний аналіз, варіаційно-графічні методи, теорія апроксимації, комп'ютерна графіка, підготовка до математичних олімпіад. Наукові гуртки дозволяють виявити найбільш талановитих студентів, поступово піднімати їх рівень, залучати їх до виконання наукових досліджень і стартапів. Це дозволяє ще з молодших курсів планомірно готувати студентів до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до аспірантури і докторантури в рамках підготовки науково-педагогічних кадрів.

Науковий гурток: «Комп'ютерна математика»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук Замрій І. В.

Мета: навчити студентів самостійно вирішувати математичні завдання прикладного характеру за допомогою персонального комп'ютера; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати інтерес до математики і самоосвіти.

Науковий гурток: «Застосування вищої математики для прикладних задач»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук Шкапа В. В.

Мета: навчити студентів самостійно застосовувати теоретичні основи важливих розділів математики в складних прикладних задач; розвивати творче і абстрактне мислення.

Посилено вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали почати в якості експерименту викладання «Вищої математики» англійською мовою. Для цього на кафедрі більшість викладачів відвідували курси посиленого вивчення англійської мови і отримали Сертифікати рівня В2.

Кафедра має договори про співпрацю з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Інститутом математики НАН України. Співпраця з провідними установами дозволяє викладачам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати і викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки і забезпечувати високу якість навчання.

До переліку ЗНО всіх інженерних спеціальностей входить ЗНО з математики. Кафедра вищої математики бере активну участь в підготовці абітурієнтів до ЗНО. На кафедрі організовані консультації учнів випускних класів з підготовки до ЗНО: ЗНО з математики на 200 балів!

Перевірити себе можна за рахунок виконання завдань ЗНО попередніх років: zno.osvita.ua/mathematics .

Контакти

Наша адреса: 03110, Україна, м Київ, вул Наша адреса: 03110, Україна, м Київ, вул. Солом'янська, 7,

Кафедра вищої математики: ауд. 514

Завідувач кафедри - д. Т. Н., Професор Барабаш Олег Володимирович, ауд. 504.

раб. тел.: (044) 249-25-03, моб. тел.: 097-911-08-54

E-mail: [email protected]

Лаборант кафедри: ауд. 517