ФГОС ТОВ: питання і відповіді

 1. ОТРИМАННЯ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
 2. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ...
 3. Національні І етнокультурні особливості НАРОДІВ РОСІЇ
 4. ЯКІ предметної області ЯВЛЯЮТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ?
 5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО НОВИЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО...
 6. Мережева ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 7. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
 8. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ
 9. ЩО ТАКЕ позаурочній діяльності?
 10. ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ І соціалізації НАВЧАЮТЬСЯ
 11. ПРОГРАМА УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ (УУД)
 12. ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
 13. СИСТЕМА ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ ЗАПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО...
 14. КАДРОВІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
 15. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
 16. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
 17. ПСИХОЛОГО-ПЕДГОГІЧЕСКІЕ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
 18. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОГО ОСВІТИ
 19. НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ підручників та навчальних посібників
 20. ДИПЛОМ

З 1 вересня 2015 року в усіх загальноосвітніх організаціях Російської Федерації в штатному режимі вводиться федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти (далі - Стандарт). Стандарт затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 грудня 2010 року, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки Росії від 29 грудня 2014 р N 1644 і являє собою сукупність вимог, обов'язкових при реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти.

ЩО ТАКЕ загальну освіту

Основна загальна освіта є одним з рівнів загальної освіти (поряд з рівнями дошкільної, початкової загальної і середньої загальної освіти) і направлено на становлення і формування особистості того, хто навчається (формування моральних переконань, естетичного смаку і здорового способу життя, високої культури міжособистісного і міжетнічного спілкування, оволодіння основами наук, державною мовою Російської Федерації, навичками розумової та фізичної праці, розвиток нахилів, інтересів, здатності до соціального Самоа пределеніе) (частина 2 статті 6 Федерального закону від 29 грудня 2012 р N 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації" (далі - Федеральний закон N 273-ФЗ).

ОТРИМАННЯ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ


Основна загальна освіта можна отримати:

в освітній організації в очній, очно-заочною, заочною формою;
поза освітньої організації - в сім'ї (сімейна освіта) (статті 17 і 63 Федерального закону N 273-ФЗ).

Крім того, навчаються надано право на навчання за індивідуальним навчальним планом, в тому числі прискорене навчання, в межах освоюваної освітньої програми в порядку, встановленому локальними нормативними актами освітньої організації (пункт 3 частини 1 статті 34 Федерального закону N 273-ФЗ).

Відповідно до пункту 2 Стандарту, термін отримання основного загальної освіти становить п'ять років.

Для осіб з обмеженими можливостями здоров'я та інвалідів при навчанні за адаптованими основним загальноосвітніми програмами, незалежно від застосовуваних освітніх технологій, термін отримання основного загальної освіти збільшується не більше ніж на один рік.

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Під дистанційними освітніми технологіями розуміються освітні технології, реалізовані, в основному, із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних мереж при опосередкованому (на відстані) взаємодії учнів і педагогічних працівників.

Під електронним навчанням розуміється організація освітньої діяльності із застосуванням міститься в базах даних і використовується при реалізації освітніх програм інформації та забезпечують її обробку інформаційних технологій, технічних засобів, а також інформаційно-телекомунікаційних мереж, що забезпечують передачу по лініях зв'язку зазначеної інформації, взаємодія учнів і педагогічних працівників .

Порядок застосування організаціями, що здійснюють освітню діяльність, електронного навчання, дистанційних освітніх технологій при реалізації освітніх програм встановлено наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 9 січня 2014 р N 2.

Національні І етнокультурні особливості НАРОДІВ РОСІЇ


Стандарт враховує національні та етнокультурні особливості народів Російської Федерації в умовах багатонаціональної держави. Навчальні плани основних освітніх програм основної загальної освіти повинні забезпечувати можливість вивчення державних мов республік Російської Федерації і рідної мови з числа мов народів Російської Федерації, а також встановлювати кількість занять, що відводяться на їх вивчення, по класах (років) навчання.

Крім того, згідно зі Стандартом предметна область "Основи духовно-моральної культури народів Росії" є обов'язковою. Вивчення даної предметної області має забезпечити, в тому числі, знання основних норм моралі, культурних традицій народів Росії, формування уявлень про історичну роль традиційних релігій і громадянського суспільства в становленні російської державності. Предметна область може бути реалізована через включення навчальних модулів, що містять питання духовно-морального виховання, в навчальні предмети інших предметних областей, а також навчальний предмет за вибором учасників освітніх відносин і в рамках позаурочної діяльності.

ЯКІ предметної області ЯВЛЯЮТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ?


Відповідно до Стандарту обов'язковими є наступні предметні області:

"Філологія" (навчальні предмети "Російська мова. Рідна мова", "Література. Рідна література", "Іноземна мова. Друга іноземна мова");
"Общественнонаучние предмети" (навчальні предмети "Історія Росії", "Загальна історія", "Суспільствознавство", "Географія");
"Математика та інформатика" (навчальні предмети "Математика", "Алгебра", "Геометрія", "Інформатика");
"Основи духовно-моральної культури народів Росії";
"Природничо предмети" (навчальні предмети "Фізика", "Біологія", "Хімія");
"Мистецтво" (навчальні предмети "Образотворче мистецтво", "Музика");
"Технологія" (навчальний предмет "Технологія");
"Фізична культура і основи безпеки життєдіяльності" (навчальні предмети "Фізична культура", "Основи безпеки життєдіяльності").

Стандарт дозволяє загальноосвітніх організаціям в рамках реалізації освітньої програми основної загальної освіти (предметної області "Філологія") вводити вивчення другої іноземної мови як обов'язкового.
При складанні своєї основної освітньої програми школою може бути використаний варіант навчального плану, що передбачає вивчення другої іноземної мови в якості обов'язкового, при наявності відповідного запиту батьків (законних представників) учнів і необхідних умов в школі.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО НОВИЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

Організацію та здійснення освітньої діяльності за освітньою програмою основної загальної освіти, в тому числі особливості організації освітньої діяльності для учнів з обмеженими можливостями здоров'я, регламентує Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, затверджений наказом Міністерства освіти та науки Росії від 30 серпня 2013 р N 1015.


Мережева ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


Мережева форма реалізації освітньої програми передбачає спільну реалізацію освітньої програми декількома організаціями, що здійснюють освітню діяльність, із залученням, при необхідності, організацій науки, культури, спорту та інших організацій, що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, навчальних та виробничих практик та інших видів навчальної діяльності , передбачених відповідною освітньою програмою. Такі організації також спільно розробляють і затверджують освітні програми.

Використання мережевої форми реалізації освітніх програм здійснюється освітніми організаціями на підставі договору (стаття 15 Федерального закону 273-ФЗ).

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Робочі програми навчальних предметів розробляються освітньою організацією самостійно відповідно до Стандарту з урахуванням зразкової основної освітньої програми основної загальної освіти (зразкових робочих програм навчальних предметів).
Педагоги мають право на творчу ініціативу, розробку і застосування авторських програм і методів навчання і виховання в межах реалізованої освітньої програми, окремого навчального предмета, а також право на участь в розробці освітніх програм, в тому числі робочих програм навчальних предметів (пункт 3 частини 3 статті 47 Федерального закону N 273-ФЗ)

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 48 Федерального закону N 273-ФЗ педагогічні працівники зобов'язані здійснювати свою діяльність на високому професійному рівні, забезпечувати в повному обсязі реалізацію викладається навчального предмета відповідно до затвердженої робочої програми.

Робочі програми навчальних предметів і курсів відповідно до Стандарту повинні містити:

пояснювальну записку, в якій конкретизуються загальні цілі основної загальної освіти з урахуванням специфіки навчального предмета;
загальну характеристику навчального предмета, курсу;
опис місця навчального предмета, курсу в навчальному плані;
особистісні, метапредметние і предметні результати освоєння конкретного навчального предмета, курсу;
зміст навчального предмета, курсу;
тематичне планування з визначенням основних видів навчальної діяльності;
опис навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності.

Тематичне планування в робочій програмі структуровано за тематичними блоками, які об'єднують ряд дидактичних одиниць відповідного розділу змісту навчального предмета, розрахованих на вивчення протягом декількох уроків. Обов'язковою частиною тематичного планування є визначення основних видів навчальної діяльності учнів, спрямованих на досягнення предметних, метапредметних і особистісних результатів освоєння основної освітньої програми.

Робоча програма дозволяє розподілити навчальні години по розділах і темах курсу, вказуючи послідовність їх вивчення; перелік лабораторних робіт, дослідів, демонстрацій, екскурсій, проектів (в залежності від специфіки навчального предмета). Обсяг часу, що виділяється на вивчення навчального предмета, визначається з урахуванням зразкового навчального плану основної загальної освіти, різні варіанти якого включені в приблизну основну освітню програму основного загальної освіти.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ

На підставі яких нормативних документів розробляється навчальний план?
Навчальний план є одним з основних механізмів реалізації основної освітньої програми і визначає загальний обсяг аудиторного навантаження учнів, склад і структуру обов'язкових предметних областей і навчальних предметів, послідовність і розподіл по періодам навчання навчальних предметів, форми проміжної атестації учнів.
Навчальний план розробляється відповідно до Стандарту і з урахуванням зразкової основної освітньої програми основної загальної освіти (зразкових навчальних планів).

Згідно зі Стандартом навчальний план повинен включати кількість навчальних занять за 5 років (з 5 по 9 класи) в обсязі не менше 5267 і не більше 6020 годин.

Навчальний план освітньої організації повинен:

формуватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог і норм до умов і організації навчання в загальноосвітніх організаціях;
забезпечувати можливість викладання і вивчення державної мови Російської Федерації, державних мов республік Російської Федерації, рідної мови з числа мов народів Російської Федерації і встановлювати кількість занять, що відводяться на їх вивчення, по класах (років) навчання;
передбачати можливість введення навчальних курсів, що забезпечують освітні потреби і інтереси учнів, в тому числі етнокультурні.

Основна освітня програма основного загальної освіти може включати як один, так і кілька навчальних планів, в тому числі навчальні плани різних профілів навчання.

Індивідуальний навчальний план - навчальний план, що забезпечує освоєння освітньої програми на основі індивідуалізації її змісту з урахуванням особливостей і освітніх потреб конкретного учня (пункт 23 статті 2 Федерального закону N 273-ФЗ).

Індивідуальні навчальні плани можуть розроблятися за участю самих учнів та їх батьків (законних представників) з метою розвитку потенціалу учнів, перш за все, обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Реалізація індивідуальних навчальних планів супроводжується підтримкою тьютора організації, що здійснює освітню діяльність.

Індивідуальний навчальний план може припускати також прискорений курс навчання.

Календарний навчальний графік повинен визначати чергування навчальної діяльності (урочної і позаурочної) і планових перерв при отриманні освіти для відпочинку та інших соціальних цілей (канікул) за календарними періодами навчального року:

дати початку і закінчення навчального року;
тривалість навчального року, чвертей (триместрів);
терміни і тривалість канікул;
терміни проведення проміжних атестацій.

ЩО ТАКЕ позаурочній діяльності?

Позаурочна діяльність так само, як і діяльність учнів в рамках уроків, спрямована на досягнення результатів освоєння основної освітньої програми, але при цьому реалізується в формах, відмінних від визначених на підставі запитів учнів, вибору їх батьків (законних представників) (до завершення отримання дитиною основного загальної освіти), а також з урахуванням наявних кадрових, матеріально-технічних та інших умов.
Форми, способи та напрямки організації позаурочної діяльності визначаються освітньою організацією самостійно відповідно до змістовної та організаційної специфікою своєї основної освітньої програми: клубні засідання, круглі столи, конференції, диспути, шкільні наукові товариства, олімпіади, змагання, пошукові та наукові дослідження, екскурсійний туризм, експедиції, суспільно корисні і природничо-наукові практики, профільні зміни (в тому числі в канікулярний період в рамках діяльності табірних змін).

Відповідно до Стандарту загальна кількість годин на організацію позаурочної діяльності в 5 - 9 класах - до 1750 годин за 5 років навчання.

Максимально допустима навчальне навантаження, встановлена ​​пунктом 10.5 санітарно-епідеміологічних вимог до умов і організації навчання в загальноосвітніх організаціях, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 29 грудня 2010 р N 189, поширюється тільки на навчальний план загальноосвітньої організації, в тому числі частина , що формується учасниками освітніх відносин, факультативні та елективні навчальні предмети.

З огляду на, що план позаурочної діяльності реалізується загальноосвітньої організацією в формах, відмінних від урочної, кількість годин, визначених Стандартом на його реалізацію, не може бути включено в обсяг гранично допустимої навчального навантаження.

План позаурочної діяльності - обов'язковий елемент організаційного розділи основної освітньої програми загальноосвітньої організації, який визначає загальний обсяг позаурочної діяльності учнів, склад і структуру напрямків позаурочної діяльності для рівня основної загальної освіти.

План позаурочної діяльності являє собою опис цілісної системи функціонування освітньої організації в сфері позаурочної діяльності і включає:

план організації діяльності учнівських спільнот (підліткових колективів), в тому числі учнівських класів, різновікових об'єднань за інтересами, клубів, дитячих, підліткових та юнацьких громадських об'єднань, організацій і т.д .;
план позаурочної діяльності з навчальних предметів освітньої програми (предметні гуртки, факультативи, учнівські наукові товариства, шкільні олімпіади з навчальних предметів програми основної школи, предметні тижні і т.д.);
план організаційного забезпечення навчальної діяльності (ведення організаційної та навчальної документації, організаційні збори, взаємодія з батьками щодо забезпечення успішної реалізації освітньої програми і т.д.);
план роботи з організації педагогічної підтримки учнів (проектування індивідуальних освітніх маршрутів, робота тьюторів, педагогів-психологів);
план роботи по забезпеченню благополуччя учнів у просторі загальноосвітньої школи (безпеки життя і здоров'я школярів, безпечних міжособистісних відносин в навчальних групах, профілактики неуспішності, профілактики різних ризиків, що виникають в процесі взаємодії школяра з навколишнім середовищем, соціального захисту учнів);
план виховних заходів та ін.

На основі яких документів розробляються робочі програми курсів позаурочної діяльності?

Робочі програми курсів позаурочної діяльності розробляються на основі вимог до результатів освоєння освітньої програми основної загальної освіти з урахуванням основних напрямків програм, включених в структуру освітньої програми основної загальної освіти.

Програми курсів позаурочної діяльності повинні містити:

пояснювальну записку, в якій конкретизуються цілі освіти з урахуванням специфіки курсу позаурочної діяльності;
особистісні і метапредметние результати освоєння курсу позаурочної діяльності;
зміст курсу позаурочної діяльності;
тематичне планування з визначенням основних видів позаурочної діяльності учнів;
опис навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення курсу позаурочної діяльності.

ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ І соціалізації НАВЧАЮТЬСЯ

Програма повинна бути спрямована на розвиток і виховання компетентного громадянина Росії, який приймає долю Вітчизни як свою особисту, який усвідомлює відповідальність за сьогодення і майбутнє своєї країни, укоріненого в духовних і культурних традиціях багатонаціонального народу Росії, в тому числі:

освоєння які навчаються соціального досвіду, основних соціальних ролей, норм і правил суспільної поведінки;
формування готовності учнів до вибору напрямку своєї професійної діяльності;
формування і розвиток знань, установок, особистісних орієнтирів, в тому числі антикорупційного свідомості і норм здорового і безпечного способу життя;
розвиток усвідомлених потреб в заняттях фізичною культурою і спортом, фізичному самовдосконаленні і веденні здорового способу життя;
формування екологічної культури.

Програма виховання і соціалізації учнів при отриманні основного загальної освіти повинна бути побудована на основі базових національних цінностей російського суспільства, таких, як патріотизм, соціальна солідарність, громадянськість, сім'я, здоров'я, працю і творчість, наука, традиційні релігії Росії, мистецтво, природа і людство .

ПРОГРАМА УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ (УУД)


Програма УУД повинна містити:

цілі і завдання;
опис місця Програми та її ролі в реалізації вимог Стандарту;
опис понять, функцій, складу і характеристик УУД і їх зв'язку зі змістом навчальних предметів і позаурочної діяльністю, а також місця УУД в структурі освітньої діяльності;
типові завдання по формуванню УУД;
опис особливостей, основних напрямків і планованих результатів навчально-дослідницької та проектної діяльності учнів в рамках урочної та позаурочної діяльності;
опис умов, що забезпечують розвиток УУД в учнів;
методику та інструментарій оцінки успішності освоєння і застосування учнями УУД і ін.

Більш повна структура програми УУД, що включає формування компетенцій учнів в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій, навчально-дослідницької та проектної діяльності, відображена в приблизною основний загальноосвітньою програмою основної загальної освіти (www.fgosreestr.ru).

ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ


Програма корекційної роботи повинна бути спрямована на створення комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу учнів з урахуванням стану їх здоров'я та особливостей психофізичного розвитку, корекцію недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку учнів з обмеженими можливостями здоров'я (ОВЗ) та інвалідів, надання їм допомоги в освоєнні освітньої програми основної загальної освіти.

Вона повинна носити комплексний характер і забезпечувати навчаються з особливими освітніми потребами, а також потрапили у важку життєву ситуацію:

виявлення і задоволення їх потреб при освоєнні освітньої програми основної загальної освіти (в урочної та позаурочної діяльності), в спільної педагогічної діяльності працівників освіти, сім'ї та інших інститутів суспільства;
подальшу їх інтеграцію в організації, що здійснює освітню діяльність;
надання комплексної, індивідуально орієнтованої підтримки і супроводу в умовах освітньої діяльності;
створення спеціальних умов навчання і виховання, в тому числі безбар'єрного середовища життєдіяльності та навчальної діяльності.

Програма повинна містити:

мети і завдання корекційної роботи з учнями при отриманні основного загальної освіти;
перелік і зміст індивідуально орієнтованих корекційних напрямків роботи, що сприяють освоєнню учнями з особливими освітніми потребами освітньої програми основної загальної освіти;
систему комплексного психолого-медико-соціального супроводу та підтримки учнів з обмеженими можливостями здоров'я;
механізм взаємодії вчителів, працівників в галузі корекційної та спеціальної педагогіки, спеціальної психології, медичних працівників, організації, що здійснює освітню діяльність, та інших організацій;
плановані результати корекційної роботи.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ ЗАПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

Система оцінки досягнення запланованих результатів освоєння освітньої програми основної загальної освіти повинна:

закріплювати основні напрямки та цілі оціночної діяльності, орієнтованої на управління якістю освіти, описувати об'єкт і зміст оцінки, критерії, процедури і склад інструментарію оцінювання, форми представлення результатів, умови і межі застосування системи оцінки;
орієнтувати освітню діяльність на духовно-моральний розвиток і виховання учнів, реалізацію вимог до результатів освоєння освітньої програми;
забезпечувати комплексний підхід до оцінки результатів освоєння освітньої програми, що дозволяє вести оцінку предметних, метапредметних і особистісних результатів;
забезпечувати оцінку динаміки індивідуальних досягнень учнів в процесі освоєння освітньої програми;
передбачати використання різноманітних методів і форм, взаємно доповнюють один одного.

Предметом підсумкової оцінки освоєння учнями основної освітньої програми є досягнення предметних і метапредметних результатів освоєння основної освітньої програми, необхідних для продовження освіти.

При підсумковому оцінюванні результатів освоєння учнями основної освітньої програми повинні враховуватися сформованість умінь виконання проектної діяльності і здатність до вирішення навчально-практичних та навчально-пізнавальних завдань.

Підсумкова оцінка результатів освоєння основної освітньої програми включає дві складові:

результати проміжної атестації учнів, що відображають динаміку їх індивідуальних освітніх досягнень відповідно до планованими результатами освоєння основної освітньої програми;
результати державної підсумкової атестації випускників, що характеризують рівень досягнення запланованих результатів освоєння основної освітньої програми.

Підсумковій оцінці не підлягають ціннісні орієнтації учня і індивідуальні особистісні характеристики. Узагальнена оцінка цих та інших особистісних результатів освоєння учнями основної освітньої програми повинна здійснюватися в ході різних моніторингових досліджень.

КАДРОВІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

Вимоги до кадрових умов реалізації освітньої програми основної загальної освіти включають:

укомплектованість організацій, що здійснюють освітню діяльність, педагогічними, керівними та іншими працівниками;
рівень кваліфікації педагогічних та інших працівників організацій, що здійснюють освітню діяльність;
безперервність професійного розвитку педагогічних працівників організації, що здійснює освітню діяльність і реалізує освітню програму основного загальної освіти.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ


Фінансово-економічні умови реалізації освітньої програми основної загальної освіти повинні:

забезпечувати державні гарантії прав громадян на отримання безкоштовного загальнодоступного основної загальної освіти;
забезпечувати організацію, що здійснює освітню діяльність, можливість виконання вимог Стандарту;
забезпечувати реалізацію обов'язкової частини основної освітньої програми основної загальної освіти і частини, що формується учасниками освітніх відносин, включаючи позаурочну діяльність;
відображати структуру та обсяг видатків, необхідних для реалізації освітньої програми основної загальної освіти, а також механізм їх формування.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ


Матеріально-технічні умови реалізації освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати можливість досягнення які навчаються встановлених Стандартом вимог до результатів освоєння освітньої програми основної загальної освіти, а також дотримання:

санітарно-епідеміологічних вимог до умов і організації навчання в загальноосвітніх організаціях (до водопостачання, каналізації, освітлення, повітряно-теплового режиму, розміщення і архітектурним особливостям будівлі освітньої організації, її території, окремих приміщень, засобів навчання, навчального обладнання);
вимог до санітарно-побутових умов (обладнання гардеробів, санвузлів, місць особистої гігієни);
вимог до соціально-побутових умов (обладнання в навчальних кабінетах і лабораторіях робочих місць вчителя та кожного учня; учительській з робочою зоною і місцями для відпочинку; кімнат психологічного розвантаження; адміністративних кабінетів (приміщень); приміщень для харчування учнів, зберігання і приготування їжі, а також, при необхідності, транспортне забезпечення учнів);
будівельних норм і правил;
вимог пожежної та електробезпеки;
вимог охорони здоров'я учнів та охорони праці працівників організації, що здійснює освітню діяльність;
вимог до транспортного забезпечення учнів; вимог до організації безпечної експлуатації вулично-дорожньої мережі та технічних засобів організації дорожнього руху в місцях розташування організацій, що здійснюють освітню діяльність;
вимог до організації безпечної експлуатації спортивних споруд, спортивного інвентарю та обладнання, що використовується в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, встановлених термінів і необхідних обсягів поточного і капітального ремонту.

Також матеріально-технічні умови реалізації освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати можливість для безперешкодного доступу учнів з обмеженими можливостями здоров'я та інвалідів до об'єктів інфраструктури організації, що здійснює освітню діяльність.

ПСИХОЛОГО-ПЕДГОГІЧЕСКІЕ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

Психолого-педагогічні умови реалізації освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати:

наступність змісту і форм організації освітньої діяльності;
врахування специфіки вікового психофізичного розвитку учнів, в тому числі особливості переходу з молодшого шкільного віку в підлітковий;
формування і розвиток психолого-педагогічної компетентності учнів, педагогічних та адміністративних працівників, батьківської громадськості;
варіативність напрямків психолого-педагогічного супроводу учасників освітніх відносин (збереження і зміцнення психічного здоров'я учнів; формування цінності здоров'я та безпечного способу життя; розвитку своєї екологічної культури, диференціації та індивідуалізації навчання; моніторинг можливостей і здібностей учнів, виявлення і підтримка обдарованих дітей, дітей з обмеженими можливостями здоров'я; психолого-педагогічна підтримка учасників олімпіадного руху, забезпечення осо знань і відповідального вибору подальшої професійної сфери діяльності; формування комунікативних навичок у різновікової середовищі і середовищі однолітків; підтримка дитячих об'єднань, учнівського самоврядування);
диверсифікацію рівнів психолого-педагогічного супроводу (індивідуальний, груповий, рівень класу, рівень організації, що здійснює освітню діяльність);
варіативність форм психолого-педагогічного супроводу учасників освітніх відносин (профілактика, діагностика, корекційна робота, розвиваюча робота, освіта, експертиза).

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОГО ОСВІТИ


Інформаційно-методичні умови реалізації освітньої програми загальної освіти повинні забезпечуватися сучасної інформаційно-освітнім середовищем, яка включає комплекс інформаційних освітніх ресурсів, в тому числі цифрових освітніх ресурсів, сукупність технологічних засобів ІКТ: комп'ютерів, іншого інформаційно-комунікаційного устаткування, комунікаційних каналів, системи сучасних педагогічних технологій, що забезпечують навчання в сучасній інформаційно-освітньої ср де.

НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ підручників та навчальних посібників

Норма забезпеченості освітньої діяльності навчальними виданнями в межах Стандарту визначається виходячи з розрахунку:

Проте одного підручника в друкованій та (або) електронній формі, достатнього для освоєння програми навчального предмета на кожного учня з кожного навчального предмету, що входить в обов'язкову частину навчального плану основної освітньої програми основної загальної освіти;
Проте одного підручника в друкованій та (або) електронній формі або навчального посібника, достатнього для освоєння програми навчального предмета на кожного учня з кожного навчального предмету, що входить в частину, що формується учасниками освітніх відносин, навчального плану основної освітньої програми основної загальної освіти.

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, а також навчально-методичними матеріалами, засобами навчання та виховання організацій, що здійснюють освітню діяльність за основними освітніми програмами, в межах Стандарту здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів.

Необхідно враховувати, що користування підручниками і навчальними посібниками навчаються, що освоюють навчальні предмети, курси, дисципліни (модулі) за межами Стандарту, і (або) отримують платні освітні послуги, здійснюється в порядку, встановленому організацією, що здійснює освітню діяльність.

ДИПЛОМ

Завантажити диплом можна тільки після реєстрації і авторизації.

Если помітілі помилки, віділіть фрагмент тексту и натісніть Ctrl + Enter

ЯКІ предметної області ЯВЛЯЮТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ?
ЩО ТАКЕ позаурочній діяльності?
На основі яких документів розробляються робочі програми курсів позаурочної діяльності?